R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 150
din 30 octombrie 2008
privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune, Mureș/Harghita și mandatarea doamnei Lokodi Edita Emoke să semneze actul adițional

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul 15882/24.10.2008, a Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, privind necesitatea aprobării Actului adițional nr.2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune, Mureș/ Harghita și a desemnării doamnei Lokodi Edita Emoke de a semna actul adițional, în numele și pe seama Consiliilor locale ale municipiilor Sighișoara, Târnăveni și ale orașelor Iernut, Luduș și Cristuru Secuiesc, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 21, pct.1 din Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune, Mureș/ Harghita aprobat prin H.C.J. nr. 104/2006, precum și ale Legii nr. 440/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și BEI pentru finanțarea Programului SAMTID - B și a Acordului de împrumut subsidiar nr. 328/2006 încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr.2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune - Mureș/ Harghita din data de 13.11.2006, care se va încheia între Consiliul Județean Mureș, consiliile locale ale municipiilor Sighișoara, Târnăveni, ale orașelor Iernut, Luduș, Cristuru Secuiesc și operatorul regional S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. În baza hotărârilor de mandatare ale Consiliilor Locale Sighișoara, Tîrnăveni, Iernut și Cristuru Secuiesc, se desemnează d-na Lokodi Edita Emoke - președintele Consiliului Județean Mureș, să semneze în numele și pe seama acestora, actul adițional nr.2 prevăzut în art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta se comunică:
- Consiliilor Locale Sighișoara, Târnăveni, Iernut, Luduș și Cristuru Secuiesc
- S.C. COMPANIA AQUASERV S.A
- Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma