R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 148
din 30 octombrie 2008
privind darea în administrare a unei părți din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely, nr.7, către Agenția Națională Antidrog


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.15864/24.10.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se aprobă darea în administrare a unei părți din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely nr.7, către Agenția Națională Antidrog, pentru Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, în vederea funcționării serviciului.
(2) Partea de imobil constând din 7 camere și anexe , în suprafață de 120 mp, valoare de inventar 1902,1 lei, este evidențiată în planul de situație din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) Predarea părții de imobil prezentată la art.1 se va face prin Proces verbal de predare-primire, încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, în calitate de predător și Agenția Națională Antidrog, în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
(2) Dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș asupra părții de imobil menționate la alin.(1) încetează la data încheierii Procesului verbal de predare-primire.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Mureș și Agenției Naționale Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15864/ 24.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unei părți din imobilul ce aparține domeniului public județean , situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely, nr.7, către Agenția Națională Antidrog

Imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely , nr.7, aparține domeniului public al județului Mureș, (CF nr.90.417/N Tg.Mureș), și este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, al cărei sediu este stabilit la adresa de mai sus.
Imobilul (fost leagăn de copii) cuprinde mai multe corpuri de clădire, unele dezafectate, care au fost solicitate de diverse organisme pentru desfășurarea unor activități de utilitate publică. În acest sens, prin HCJ nr. 35/30.03.2006, s-a dat în folosință gratuită , pe o perioadă de 3 ani, părți din imobil, respectiv 7 camere și anexe , în suprafață de 120 mp, către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, iar 2 camere și anexe către Asociația Națională a Familiilor și Familiilor Mari.
Prin adresa nr.1555380/2008, Agenția Națională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș ne informează asupra necesității de efectuare a unor investiții majore pentru renovarea clădirii, în vederea utilizării ei în scopul solicitat.
Întrucât perioada de folosință acordată prin HCJ nr.35/2006 este de 3 ani, Agenția ne aduce la cunoștință faptul că nu pot fi angajate lucrări de investiții pentru o perioadă atât de scurtă, și în acest sens, solicită atribuirea spațiilor în mod legal, pe o perioadă mult mai mare de timp.
Analizând statutul instituției solicitante, respectiv, serviciu public în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, ținând cont de prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, apreciem că se poate acorda dreptul de administrare Agenției Naționale Antidrog, pentru funcționarea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog-birouri și cabinete pentru evaluare și consiliere.
Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif