R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 147
din 30 octombrie 2008
pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.15863/24.10.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare, se modifică după cum urmează:
- poziția nr.348, coloana (4) "Elemente de identificare", va avea următorul cuprins: "Orașul Miercurea Nirajului, str.Sîntandrei, nr.44, casă de locuit cu etaj din cărămidă, curte și grădină intravilan, teren aferent 800 mp."
- poziția nr.349, coloana (7) " Situația juridică actuală", va avea următorul cuprins: "CF 701/Sîntandrei, proprietar județul Mureș-achiziție, administrator D.G.A.S.P.C."
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Arhitectului Șef și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15863 /24.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin HGR nr.548/1999, și a fost însușit de Consiliul Județean prin HCJ nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin HGR nr.964/2002.
Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu județean, ultimele modificări înregistrându-se în baza HCJ nr.34/27.03.2008, când Anexa la HCJ nr.42/2001 s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor imobile și mobile o nouă numerotare.
Cu ocazia demersurilor efectuate pentru evidențierea corectă în Cartea Funciară a unor imobile administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, s-au constatat erori materiale la poziția 348-Casă de tip familial Miercurea Nirajului, din anexa la HCJ nr.34/2008, unde terenul aferent a fost înscris greșit în suprafață de 4.463 mp, în realitate D.G.A.S.P.C. dispunând de o cotă de 800 mp , diferența aparținând unei persoane fizice.
De asemenea, la poziția nr.349-Casă de tip familial Miercurea Nirajului, str.Semănătorilor, nr.1 ,pe coloana " situația juridică actuală", s-a înscris greșit cartea funciară, "CF 701/Miercurea Nirajului", în loc de "CF 701/Sîntandrei".
În aceste condiții, se impune corectarea celor două poziții din inventarul domeniului public al județului, astfel încât întabularea proprietății județului să poată fi efectuată corect.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif