R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 146
din 30 octombrie 2008
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr. 16004 din 28.10.2008 și adresa nr. 12236 din 27.10.2008 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale art. 4 din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, precum și ale art. 43 alin. (8) și (10) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 116/2006,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se modifică componența Comisiei pentru protecția copilului, prin înlocuirea doamnei Iolanda Cătinean cu doamna Illes Ildiko, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.
Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 128/2008 se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și persoanelor nominalizate la art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 16004/28.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș


În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58 din 16 decembrie 2004 s-a stabilit componența Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, actualizată ulterior prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 134/2005, 123/2006, 91/2007, 119/2007 și 128/2008.
Întrucât doamna Iolanda Cătinean, membru în comisie, nu mai ocupă funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, fiind numită într-o funcție publică la nivel guvernamental, prin adresa nr. 15920 din 27octombrie 2008 s-a solicitat acestei instituții desemnarea unei persoane pentru a face parte din Comisia pentru protecția copilului.
Prin adresa nr. 12236 din 27 octombrie 2008, Inspectoratul Școlar Județean Mureș ne face cunoscut că persoana desemnată din cadrul instituției pentru a face parte din Comisia pentru protecția copilului Mureș este doamna Illes Ildiko, inspector școlar general adjunct.
Față de cele prezentate propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș prin înlocuirea doamnei Iolanda Cătinean cu doamna Illes Ildiko, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Paul Cosma