R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 145
din 30 octombrie 2008
privind validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș


Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 50.104 din 30 octombrie 2008 privind propunerea de validare a desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș,
Văzând Hotărârea nr.1 din 30 octombrie 2008 a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș privind constituirea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș,
În conformitate cu prevederilor art.17, alin.3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, modificată și completată prin Legea nr.281/2003, coroborat cu prevederile art.7 și art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 129/2008 privind desemnarea a 6 consilieri județeni care urmează să facă parte din ATOP Mureș, Dispoziția nr.276/2008 a Președintelui Consiliului Județean Mureș privind desemnarea reprezentanților comunității în ATOP Mureș și Dispoziția nr. 302/2008 pentru modificarea Dispoziției nr.276/2008 a Președintelui Consiliului Județean Mureș privind desemnarea reprezentanților comunității în ATOP Mureș,
În temeiul prevederilor art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș, după cum urmează:
     1. Bárczi Gyözö Istvan - subprefect, Instituția Prefectului - Județul Mureș
     2. chestor șef Căbulea Ioan Nicolae - șeful Inspectoratului Județean de Poliție Mureș
     3. comisar Damaschin Ioan - președinte Consiliul Teritorial Mureș al Corpului Național al Polițiștilor
     4. Csép Eva Andrea - consilier județean
     5. Bán Moise - consilier județean
     6. Filimon Vasile - consilier județean
     7. Mora Ákos Daniel - consilier județean
     8. Bândea Eugen - consilier județean
     9. Frătean Petru Alexandru - consilier județean
     10. Cociș Călin Orlando - Uniunea Județeană a Sindicatelor Libere - Mureș, Filiala CNSLR-FRĂȚIA
     11. Orban Dezideriu - Uniunea Generală a Pensionarilor Mureș
     12. Moca Rudolf - Fundația "Casrom România"
Art.2. Pentru activitatea desfășurată membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 15 la sută din indemnizația președintelui Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 39 din 7 octombrie 2004.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Mureș, Autorității Teritoriale de Ordine Publică și persoanelor nominalizate.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și Administrație Publică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 50.104/30.10.2008
Dosar IV C/14

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se organizează și funcționează la nivelul fiecărui județ, ca organism cu rol consultativ a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității.
Potrivit prevederilor art.17, alin.3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, modificată și completată prin Legea nr.281/2003, coroborat cu prevederile art.7 și art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin H.G. nr.787/2002, desemnarea nominală a membrilor ATOP se validează de către consiliul județean.
Prin Hotărârea nr.129/2008 a Consiliului Judetean Mureș au fost desemnați 6 consilieri județeni care să facă parte din ATOP, iar prin Dispoziția nr. 276/2008 a Președintelui Consiliului Judetean Mureș și prin Dispoziția nr. 302/2008 a Președintelui Consiliului Judetean Mureș au fost desemnați cei 3 reprezentanți ai comunității, conform prevederilor art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a ATOP.
Prevederile art.5 din Regulamentul de organizare și funcționare a ATOP nominalizează funcțiile publice care sunt membrii de drept ai ATOP, respectiv un subprefect al județului, șeful Inspectoratului Județean de Poliție și șeful Corpului gardienilor publici al județului. Prin reorganizarea Corpului gardienilor publici în baza prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, cu modificările și completările ulterioare, șeful Corpului Gardienilor Publici își pierde calitatea de membru de drept al ATOP, întrucât nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa.
Potrivit prevederilor art.17 alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Inspectoratul de Poliție al județului Mureș a nominalizat reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor care să facă parte din ATOP, în persoana domnului comisar de poliție Damaschin Ioan, președinte al Consiliului Teritorial Mureș.
Conform prevederilor art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin H.G. nr.787/2002, mandatul membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile județene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de 4 ani.
Având in vedere cele mai sus menționate, propunem validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș pe perioada 2008-2012, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Aurelian Paul Cosma