R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 144
din 30 octombrie 2008
privind darea în administrare a unui imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Bernády György, nr.6


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.16178 /29.10.2008 prezentată de Direcția Economică,
Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin HCJ nr.116/2006,
Luând în considerare prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În conformitate cu art.1 alin.(2) din HGR nr.621/2007 privind înființarea Spitalului Clinic Județean Mureș prin reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1(1) Se aprobă darea în administrare a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Bernády György, nr.6, către Spitalul Clinic Județean Mureș.
(2) Datele de identificare ale imobilului, sunt evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Dreptul de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului menționat la art.1, încetează la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.16178/29.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Bernády György, nr.6

Imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Bernády György, nr.6, (fosta Policlinica cu plată) aparține domeniului public al județului Mureș, în prezent fiind administrat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
Prin HGR nr.621/2007, imobilul, a primit destinația de sediu administrativ al Spitalului Clinic Județean Mureș, înființat prin reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
Prin adresa nr.1456/23.10.2008, Spitalul Clinic Județean Mureș ne informează că a primit de la bugetul de stat suma de 500000 lei pentru realizarea reparațiilor acestui imobil.
De asemenea, solicită de urgență administrarea imobilului în vederea demarării lucrărilor de reparații și amenajări, sens în care propunem retragerea dreptului de administrare Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, și transmiterea dreptului de administrare entității juridice nou înființate.
Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif