R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA Nr. 143
din 30 octombrie 2008
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului LAZĂR LĂDARIU

Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul constatator nr.16214/30.10.2008 al președintelui Consiliului Județean Mureș, adresa nr.961/30.10.2008 a Organizației Județene Mureș a Partidului Social Democrat și precum și demisia dlui Lazăr Lădariu înregistrată la Organizația Județeană Mureș a PSD cu nr.945/24.10.2008,
Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) lit. h1), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.16 alin.(2) lit. i), alin.(3) și alin. (4) din Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.116/2006 a Consiliului Județean Mureș,
În temeiul art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș al domnului LAZĂR LĂDARIU, ca urmare a pierderii calității de membru al Partidului Social Democrat Mureș, pe a cărui listă a fost ales și declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Lazăr Lădariu prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.16214/30.10.2008

REFERAT
privind proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului LAZĂR LĂDARIU


Prin adresa nr.961/30.10.2008, Organizația Județeană a Partidului Social Democrat a adus la cunoștința Consiliului Județean Mureș, pierderea de către domnul Lazăr Lădariu a calității de membru în Partidul Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia.
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit. h1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art.16 alin.(2) lit. i) din Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116/2006, mandatul de consilier județean încetează de drept în caz de pierdere a calității de membru al partidului politic pe listele căruia a fost ales consilierul județean.
Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(3) din Legea nr.393/2004, precum și cele ale art.16 alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, care stabilesc că încetarea de drept a mandatului de consilier județean se constată de către Consiliul Județean, prin hotărâre adoptată în prima ședință ordinară, la propunerea președintelui Consiliului Județean sau a oricărui consilier, hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză,
Propunem Consiliului Județean Mureș să ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Lazăr Lădariu și să declare vacant locul acestuia, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE,
LOKODI EDITA EMŐKE

 

SECRETAR,
PAUL COSMA