R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 142
din 20 octombrie 2008
privind aprobarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor" și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 15417 din 16.X.2008 a Serviciului Dezvoltare Regională, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunea II.3.1 din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5 a POR 2007-2013 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.2 - "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice",
În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 6 și al art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă proiectul "Parc auto pentru sporturi cu motor" și inițierea procedurilor pentru depunerea spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea Durabilă și Promovarea Turismului, Domeniul de intervenție 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.
Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 20.601.295,00 lei, reprezentând contribuția proprie de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului.
Art. 3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 5.164.960,00 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale Proiectului, precum și a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului.
Art. 4. Se aprobă contribuția de 8.724.907,60 lei pentru suportarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului, cu recuperarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat.
Art. 5. Se aprobă asigurarea a de către Consiliul Județean Mureș a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică și Compartimentul Cancelarie.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Serviciul Dezvoltare Regională
Nr. 15417 din 16.10.2008
Dosar I.A./3.

Expunere de motive
privind aprobarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor" și a cheltuielilor legate de proiect

În baza H.G. Nr. 1184 din 6 septembrie 2006 a fost aprobată transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, a terenului în suprafață de 345.912 mp, situat pe teritoriul orașului Ungheni și a comunei Sânpaul.

Trecerea în proprietatea județului Mureș a fost realizată prin Protocolul nr. 13485 din 02.10.2006, Proces-verbal de predare primire nr. 12485/02.10.2006.

Terenul, fost Poligon pentru tancuri, este situat la o distanță de peste 2 km de zona locuită, 5 km de Aeroportul Internațional Transilvania Tîrgu Mureș, 4 km de drumul național DN 15 (E 60), 1,70 km de drumul județean DJ 151B și aproape de viitoarea autostradă București - Brașov-Oradea.

În vederea valorificării terenului obținut, a fost propusă realizarea unui Studiu de fezabilitate pentru construirea unui complex de agrement și sport, intitulat "Parc auto pentru sporturi cu motor". Studiul astfel realizat urmează a fi valorificat prin pregătirea unei Cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

În vederea susținerii investiției propuse, au fost contactate Federația Română de Motociclism, Federația Română de Automobilism Sportiv, Federația Română de Ciclism și Triatlon, precum și Direcția pentru Sport a județului Mureș, care și-au arătat interesul în realizarea de evenimente sportive în cazul realizării proiectului.

Astfel au fost propuse a se realiza următoarele competiții:
- Campionatul național de moto viteză;
- Cupa Mureș, concurs internațional de motociclism;
- Campionatul național de supermoto;
- Campionatul european de supermoto;
- Campionatul balcanic de supermoto;
- Campionatul național de automobilism viteză;
- Campionatul național de rally cross;
- Campionatul național de karting;
- Campionatul național de ciclism - circuit pe șosea.

Licitația pentru realizarea Studiului de fezabilitate a fost câștigată de S.C. Ungpro S.R.L. Tîrgu-Mureș, predarea documentației fiind realizată în data de 13.08.2008.

Valoarea proiectului rezultată în urma realizării Studiului de fezabilitate este de 55.092.357,60 lei (15.052.145,46 Euro), defalcată după cum urmează:
- contribuția Consiliului județean la realizarea proiectului este de 25.766.255,00 lei;
- asistență financiară nerambursabilă POR - 20.601.295,00 lei;
- TVA: 8.724.807,60 lei.

Prin această investiție se dorește realizarea următoarelor categorii de lucrări:
- Sistematizarea verticală;
- Amenajări exterioare - parcări, spații de lucru pentru echipe;
- Lucrări și acțiuni de protecția mediului;
- Racord și rețele apă - canal;
- Racord și rețele gaze naturale;
- Racord și rețele electrice;
- Racord telefonic;
- Drum de acces Nr. 2 DJ 151B - Parc auto;
- Circuit de viteză;
- Clădirea centrală - spații pentru oficiali, presă - și Centrala termică;
- 10 Boxe duble, grupuri sanitare, spații pentru administra;
- Tribună, restaurant , depozite;
- Centru medical;
- Centru de informare - intrare principală și secundară;
- Grup sanitar pentru Paddock;
- Cronometraj, control concurs și informare;

Traseul pistei este alcătuit dintr-o succesiune de aliniamente și curbe. Circuitul are o lungime totală de 3.574,34 m din care lungimea totală a aliniamentelor este de 2.840,61 m, iar a curbelor 733,73 m. Aliniamentul cel mai lung are o lungime de 682,8 m, iar cel mai scurt este de 47,3 m. Numărul total al curbelor este de 11, din care 6 curbe de dreapta, iar 5 de stânga. Raza minimă a curbelor este de 35,00 m, iar cea maximă de 1.000 m.

Urmare apariției Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție amintit mai sus, s-a trecut la redactarea Cererii de finanțare în vederea depunerii proiectului spre avizare la ADR Centru.

În condițiile în care rambursarea/decontarea cheltuielilor din instrumente structurale se va face ulterior efectuării acestora, Consiliul Județean va trebui să prevadă în buget și cofinanțarea resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului.

Unul din documentele anexe Cererii de finanțare este Hotărârea Consiliului Județean Mureș de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

Ca urmare, supunem spre aprobare proiectul "Parc auto pentru sporturi cu motor" și a cheltuielilor legate de proiect.


DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU
Suciu Călin

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke