R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 141
din 20 octombrie 2008
privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a drumului de acces către "Parcul auto pentru sporturi cu motor" transmis de Consiliul Local Ungheni


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.15446/16.10.2008 prezentată de Unitatea de Implementare a Proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor", precum și avizul Comisiilor de specialitate
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Local Ungheni nr.22/20.X.2008, prin care se transmite în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș un drum de exploatare în suprafață de 12.040 m2,
Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit."c" și art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se cuprinde în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș drumul de acces de la DJ151B până la complexul de agrement "Parc auto pentru sporturi cu motor", identificat în Planul cadastral cuprins în anexa nr.1, transmis de Consiliul Local Ungheni prin Hotărârea nr.22/2008,
Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se completează la secțiunea I - bunuri imobile, cu poziția 3589, având conținutul din anexa nr.2.
Art.3. Drumul menționat la art.1, având lungimea de 1720 ml, lățimea de 7 ml și suprafața de 12.040 m2, se alocă pentru realizarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor".
Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Ungheni, Instituției Arhitectului Șef al Județului Mureș și Direcției Economice, care vor răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 15446/16.10.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a drumului de acces către "Parcul auto pentru sporturi cu motor" transmis de Consiliul Local Ungheni

În baza H.G. Nr. 1184 din 6 septembrie 2006 a fost aprobată transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, a terenului în suprafață de 345.912 mp, situat pe teritoriul orașului Ungheni și a comunei Sînpaul.

Trecerea în proprietatea județului Mureș a fost realizată prin Protocolul nr. 13485 din 02.10.2006, Proces-verbal de predare primire nr. 12485/02.10.2006.

Terenul, fost Poligon pentru tancuri, este situat la o distanță de peste 2 km de zona locuită, 5 km de Aeroportul Internațional Transilvania Tîrgu Mureș, 4 km de drumul național DN 15 (E 60), 1,70 km de drumul județean DJ 151B și aproape de viitoarea autostradă București - Brașov-Oradea.

În vederea valorificării terenului obținut, a fost propusă realizarea unui Studiu de fezabilitate pentru construirea unui complex de agrement și sport, intitulat "Parc auto pentru sporturi cu motor". Studiul astfel realizat urmează a fi valorificat prin pregătirea unei Cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

În vederea susținerii investiției propuse, au fost contactate Federația Română de Motociclism, Federația Română de Automobilism Sportiv, Federația Română de Ciclism și Triatlon, precum și Direcția pentru Sport a județului Mureș, care și-au arătat interesul în realizarea de evenimente sportive în cazul realizării proiectului.

Astfel au fost propuse a se realiza următoarele competiții:
- Campionatul național de moto viteză;
- Cupa Mureș, concurs internațional de motociclism;
- Campionatul național de supermoto;
- Campionatul european de supermoto;
- Campionatul balcanic de supermoto;
- Campionatul național de automobilism viteză;
- Campionatul național de rally cross;
- Campionatul național de karting;
- Campionatul național de ciclism - circuit pe șosea;

Prin această investiție se dorește realizarea următoarelor categorii de lucrări :
- Sistematizarea verticală;
- Amenajări exterioare - parcări , spații de lucru pentru echipe;
- Lucrări și acțiuni de protecția mediului;
- Racord și rețele apă - canal;
- Racord și rețele gaze natura;
- Racord și rețele electrice;
- Racord telefonic;
- Drum de acces;
- Circuit de viteză;
- Clădirea centrală - spații pentru oficiali, presă - și Centrala termică;
- 10 Boxe duble, grupuri sanitare, spații pentru administra;
- Tribună, restaurant , depozite;
- Centru medical;
- Centru de informare - intrare principală și secundară;
- Grup sanitar pentru Paddock;
- Cronometraj, control concurs și informare;

Realizarea lucrărilor enumerate mai sus din sumele alocate în cadrul POR 2007-2013 este condiționată de calitatea de proprietar al beneficiarului asupra drumului de acces dinspre DJ151B până la complexul de agrement "Parc auto pentru sporturi cu motor", în lungime de 1720 ml, lățime 7 ml, în suprafață de 12040 m2.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem cuprinderea drumului de acces transmis de Consiliul Local Ungheni prin Hotărârea nr.___/2008, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer

ȘEF SERVICIU
Suciu Călin

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke