R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 137
din 25 septembrie 2008
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Zau de Cîmpie

Consiliul Județean Mureș,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 13565 din 12.09 2008 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încadrarea unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Zau de Cîmpie în categoria funcțională a drumurilor comunale, conform anexei.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 13565/ 12.09.2008

Expunere de motive
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Zau de Cîmpie din județul Mureș


Din analiza perspectivelor de dezvoltare a localităților rurale rezultă că factorul principal de coeziune între localități este reprezentat de relațiile de producție, muncă, aprovizionare, administrare, servire-dotare etc, factori aflați în strânsă legătură cu rețeaua rutieră de pe teritoriile administrative.

Ca și prioritate în ce privește încadrarea în categoria drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Zau de Cîmpie, considerăm necesară încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a drumului vicinal din anexa alăturată. Acest drum este singurul acces carosabil al locuitorilor din satul Ciretea spre localitatea Zau de Cîmpie. Existența locuitorilor din acest sat este legată de deplasarea în reședința de comună, unde se asigură învățământul liceal, asistența medicală de specialitate , unde se rezolvă problemele de administrație locală și juridică.

În conformitate cu art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, propunerile de încadrare a drumurilor comunale se fac de către consiliile locale ale comunelor interesate, prin consiliile județene.

Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ciprian Dobre