R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 136
din 25 septembrie 2008
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani

Consiliul Județean Mureș,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 13566 din 12.09 2008 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încadrarea unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani în categoria funcțională a drumurilor comunale, conform anexei.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 13566/ 12.09.2008

Expunere de motive
privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani din județul Mureș


Din analiza perspectivelor de dezvoltare a localităților rurale rezultă că factorul principal de coeziune între localități este reprezentat de relațiile de producție, muncă, aprovizionare, administrare, servire-dotare etc, factori aflați în strânsă legătură cu rețeaua rutieră de pe teritoriile administrative.

Consiliul Local al comunei Măgherani intenționează să elaboreze un proiect pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport prin Asociația de dezvoltare intercomunitară "ADI Floare de colț", care sprijină dezvoltarea turismului rural, astfel încât să se scurteze distanța între Șilea Nirajului și orașul Sovata pentru locuitorii Măgherani și Bereni.

Ca și prioritate în ce privește încadrarea ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani, considerăm necesară încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a drumurilor vicinale din anexa alăturată. Cele două drumuri comunale vor face în final legătura între satele Șilea Nirajului din comuna Măgherani și Călugăreni din comuna Eremitu prin intersecția cu drumul comunal DC 28A și respectiv Șilea Nirajului și limita administrativă a comunei Măgherani (dealul Becheci), spre Sovata.

În conformitate cu art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, propunerile de încadrare a drumurilor comunale se fac de către consiliile locale ale comunelor interesate, prin consiliile județene.

Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ciprian Dobre