R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 135
din 25 septembrie 2008
privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean "SALVAMONT" Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.13861 din 18.09.2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean "SALVAMONT" Mureș,precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Serviciului Public Județean "SALVAMONT" Mureș, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.13477 din 11 septembrie 2008,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea numărului de personal și a statul de funcții pentru Serviciul Public Județean "SALVAMONT" Mureș, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
(2) Prezenta anexă înlocuiește anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/2004 privind aprobarea organizării și funcționării Serviciului Public Județean "SALVAMONT", cu modificările și completările ulterioare.
Art.2. Până la data de 1 decembrie 2008 Serviciul Public Județean "SALVAMONT" va prezenta Regulamentul de organizare și funcționare modificat și completat cu noile activități.
Art.3. Serviciul Public Județean "SALVAMONT" va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Consilieri Președinte
Nr.13861 din 18.09.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean "SALVAMONT" Mureș


Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.84/27.07.2006 au fost aprobate: Regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții, cu un număr de 4 posturi, pentru Serviciul Public Județean "SALVAMONT" Mureș. Numărul de personal s-a modificat prin anexa 4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/31.01.2008, aprobându-se pentru Serviciul Public Județean "SALVAMONT" Mureș un număr de 5 posturi, pentru anul 2008.
Între timp, personalul din cadrul Serviciului Public Județean "SALVAMONT"
s-a inițiat și pregătit pentru acțiuni de salvare acvatice conturându-se o echipă de intervenții speciale acvatice, volumul activităților și intervențiilor s-a dublat în comparație cu perioada de început a activității serviciului iar sarcinile specifice nu mai pot fi îndeplinite de voluntari.
Pe aceste considerente, sub numărul 65 din 11 septembrie 2008, Serviciul Public Județean "SALVAMONT" a solicitat creșterea numărului de personal cu un post și aprobarea unui stat de funcții nou, care să cuprindă cele două funcții de salvator montan înființate în acest an, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/31.01.2008 și respectiv prezentul proiect de hotărâre. Pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare ocazionate de cele două posturi aprobate suplimentar este necesară modificarea bugetului pentru anul în curs cu suma de 3500 lei.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean "SALVAMONT" Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE

 

SEF SERVICIU,
Elena Gâlea