R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 132
din 25 septembrie 2008
privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.13878/18.IX.2008 a Direcției Juridice și Administrație Publică privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în consiliul etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.185 din Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1209 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

hotărăște:

Art.1. Se înlocuiește reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Consiliului Etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș - domnul Gheorghe Sămărghițan, cu dra Lokodi Emöke - consilier juridic în cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică a Consiliului Județean Mureș.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate precum și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg-Mureș, care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Juridic și Contencios
Nr. 13.878/18.IX.2008
Dosar IV/A/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg-Mureș

Potrivit prevederilor art.185 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalelor publice funcționează un consiliu etic, un consiliu medical și un consiliu științific, pentru spitalele clinice și institutele și centrele medicale clinice.
Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1209 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice, reglementează modul de funcționare și atribuțiile acestui consiliu. Aliniatul 1 al art. 1 din actul normativ arătat, reglementează constituirea în cadrul spitalelor publice a unui consiliul etic, format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani. Din componența consiliului etic face parte și un reprezentant al consiliului județean, de regulă consilier juridic.
Prin Hotărârea nr.133/30.11.2006 a Consiliului Județean Mureș, a fost desemnat domnul Gheorghe Sămărghițan, consilier județean, ca membru în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
Având în vedere că domnul Gheorghe Sămărghițan, în urma alegerilor locale din 2008 nu a fost reales în funcția de consilier județean, că potrivit prevederilor alin1 al art.1 din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1209 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice, se prevede numirea unui reprezentant al autorității în consiliul etic, de regulă consilier juridic, propunem desemnarea drei Lokodi Emöke, consilier juridic în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, ca reprezentant în consiliul etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
Față de cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectului de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg-Mureș

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE

 

SECRETAR
Paul Cosma