R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 131
din 25 septembrie 2008
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ si Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean Mureș


Consiliul Județean Mureș,
Văzând adresa nr.338/01.09.2008 a Spitalul Clinic Județean Mureș, Expunerea de motive nr.13.008/17.IX.2008 a Direcției Juridice și Administrație Publică privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ si Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean Mureș,precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 185 și 186 din Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1209 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Horațiu Remus Moldovan, consilier județean și a doamnei Kadar Katalin, inspector în cadrul compartimentului analiză, asistență economică și monitorizare consilii locale, ca membri în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Județean Mureș.
Art.2. Se aprobă desemnarea dnei Lefter Erika - consilier juridic în cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică a Consiliului Județean Mureș, ca membru în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate precum și Spitalului Clinic Județean Mureș, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Juridic și Contencios
Nr. 13.008/17.IX.2008
Dosar IV/A/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ si Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean Mureș

Potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalelor publice funcționează un consiliu consultativ, un consiliu etic, un consiliu medical și un consiliu științific, pentru spitalele clinice și institutele și centrele medicale clinice.
Consiliu consultativ, are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie și de organizare și funcționare a spitalului și de a face recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.
Potrivit prevederilor art.186, alin.2, lit.c) din componența consiliului consultativ trebuie să facă parte și 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș, din care unul trebuie să fie specialist în finanțe publice locale
Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1209 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice, reglementează modul de funcționare și atribuțiile acestui consiliu. Aliniatul 1 al art. 1 din actul normativ arătat, reglementează constituirea în cadrul spitalelor publice a unui consiliul etic, format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani. Din componența consiliului etic face parte și un reprezentant al consiliului județean, de regulă consilier juridic.
Prin adresa nr. 338/01.09.2008, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită numirea persoanelor care vor face parte din consiliu consultativ, respectiv din consiliu etic, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș.
Pentru considerentele arătate propunem spre aprobare desemnarea domnului Horațiu Moldovan, consilier județean și a doamnei Kadar Katalin, inspector în cadrul compartimentului analiză, asistență economică și monitorizare consilii locale, ca membri în Consiliul Consultativ, precum și desemnarea doamnei Lefter Erika, consilier juridic în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, ca membru în Consiliul Etic.
Față de cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectului de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ si Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE

 

SECRETAR
Paul Cosma