R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 130
din 25 septembrie 2008
privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Mureș S.A.

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.13.914/18.IX.2008 la proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Mureș S.A., precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Domnul Cosma Aurelian-Paul, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație la societatea comercială "Parc Industrial Mureș" S.A. se înlocuiește cu doamna Genica Nemeș, consilier juridic în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Art.2. Se mandatează doamna Maria Șerban, reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. să voteze în sensul dispozițiilor Art.1.
Art.3. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.43 din 7 aprilie 2005, privind reluarea activității societății comerciale "Parc Industrial Mureș" S.A., se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la Art.1 și 2, precum și societății comerciale "Parc Industrial Mureș" S.A.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 13.914/18.IX.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Mureș S.A.

S.C. Parc Industrial Mureș S.A. este o societate comercială înființată în anul 2003, acționarii acestuia fiind autorități ale administrației publice locale, după cum urmează:
- Consiliul Județean Mureș - 91,62%
- Consiliul Local Ungheni - 3,56%
- Consiliul Local Sanpaul - 1,90%
- Consiliul Local Luduș - 2,32%
- Consiliul Local Iernut - 0,59%
Potrivit statutului societății, administrarea acestuia se realizează de către un Consiliu de Administrație format din 7 persoane, din care 4 sunt reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș, unul este Președintele Consiliului de Administrație - director general selectat pe bază de concurs - , Consiliul Local Ungheni și Sanpaul având, de asemenea câte un reprezentant.

Reprezentanții Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Mureș S.A. au fost desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/7 aprilie 2005 privind reluarea activității societății comerciale "Parc Industrial Mureș" S.A.
Aceștia sunt:
- dna. KADAR Katalin - economist, Direcția Economică
- dna. Carmen PĂTRAN - inginer, Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții
- dl. SUCIU Călin - inginer, Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte
- dl. Paul COSMA - jurist, Direcția Juridică și Administrație Publică
Desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație a fost făcută având în vedere pregătirea profesională a membrilor, care să asigure domeniile economic, tehnic și juridic.
Întrucât dl. Cosma Aurelian Paul, începând cu 5 septembrie 2008 a fost numit în funcția publică de secretar al județului Mureș, atribuțiile domniei sale modificându-se substanțial fața de perioada anterioară, propunem înlocuirea domnului Cosma Aurelian Paul în Consiliul de Administrație al S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A cu doamna Genica Nemeș, consilier juridic în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE

 

SECRETAR
Paul Cosma