R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 129
din 25 septembrie 2008
privind desemnarea a 6 consilieri județeni care urmează să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

Consiliul Județean Mureș,
În conformitate cu prevederilor art.17, alin.1 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborat cu prevederile art.4 și art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,
Luând în considerare Ordinul Prefectului Județului Mureș nr. 397/2008 privind constituirea Comitetului de organizare a ATOP Mureș, precum și adresa nr.13364/2008 a Comitetului de organizare a ATOP pentru desemnarea a 6 consilieri județeni ca membrii ai ATOP,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 13.825 din 17.IX. 2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se desemnează pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș, următorii 6 consilieri județeni:
     1. Csép Eva Andrea
     2. Bán Moise
     3. Filimon Vasile
     4. Mora Ákos Daniel
     5. Bândea Eugen
     6. Frătean Petru Alexandru
Art.2. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 15/2004.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Mureș, Comitetului de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică și persoanelor nominalizate.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică și Administrație Publică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 13.825/17.IX.2008
Dosar IV C/14

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri județeni care urmează să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică


În conformitate cu prevederile art.17, alin.1 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, la nivelul fiecărui județ se organizează și funcționează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității.
Pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în temeiul prevederilor art.3 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, s-a constituit Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică în baza Ordinului Instituției Prefectului Județului Mureș nr. 397/2008.
În conformitate cu dispozițiile art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, prin adresa nr.13364/2008 Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a solicitat Consiliului județean desemnarea a 6 consilieri județeni care să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
Conform prevederilor art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, mandatul membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile județene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de 4 ani.
Având în vedere cele mai sus menționate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Paul Aurelian Cosma