R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 127
din 25 septembrie 2008
privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2007 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 12357/19.08.2008 a Arhitectului Șef, privind Raportul de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2007 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.15, lit.c din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște :

Art.1. Se aprobă Raportul de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2007 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al județului Mureș,va putea fi accesată pe site-ul www.cjmures.ro și se va comunica, în format electronic, autorităților administrației publice locale din județ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Nr.12357 /19.08. 2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2007 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autoritățile administrației publice locale, cât și toate persoanele fizice și juridice de pe raza județului Mureș.
Consiliului Județean, ca autoritate a administrației publice locale de interes județean, potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin următoarele obligații principale:
a) aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor aferent județului sau municipiului București, după caz, și stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
b) instituie reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor și hotărăște măsuri de optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum și a căilor de acces pentru intervenție în caz de incendiu;
e) prevede și aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acțiunilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) hotărăște, în condițiile legii, înființarea unor centre de formare și evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgență, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material și financiar organizarea și desfășurarea concursurilor serviciilor de urgență și cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege.
În cele ce urmează prezentăm pe scurt stadiul realizării acestor obligații :
a ) În colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș s-a elaborat, conform metodologiei și structurii-cadru, aprobate prin Ordinul MAI nr. 132/2007 Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Mureș.. Acesta urmează a fi aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și ulterior, va fi propus spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș din luna octombrie 2008 . Planul de analiză și acoperire a riscurilor va fi publicat pe site-ul Consiliului Județean Mureș, www.cjmures.ro și va putea fi accesat de consilierii județeni și de instituțiile publice județene cu responsabilități în domeniu.
b )Prin Hotărârea nr. 53/27.03.2008 a Consiliului Județean Mureș, s-au aprobat Regulile și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al județului Mureș.
c ) În ședința din 25 septembrie a.c. se propune spre aprobare Raportul de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2007 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia.
Măsurile de optimizare prevăzute în anexe urmăresc, asigurarea mijloacelor tehnice corespunzătoare prin dotarea cu autospeciale a SVSU-urilor din localitățile Lunca Bradului,Eremitu, Gornești și Bahnea- anexa 3, asigurarea personalului de specialitate necesar serviciilor voluntare pentru situații de urgență prin participarea la cursuri de perfecționare și atestare -anexa 4, în vederea creșterii capacității de intervenție operative a acestora în conformitatea cu criteriile de performanță prevăzute de actele normative în domeniu.
În acest context ,potrivit Ordinul MAI nr. 106/2007 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, d-na Andreea Baciu a fost numită cadru tehnic cu atribuții specifice ce au fost cuprinse în fișa postului .
d ) Prin programul de alimentare cu apă la sate se creează posibilitatea asigurării în aceste localități a punctelor de alimentare pentru autospecialele de stins incendii. Prin documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului se prevede asigurarea căilor de acces pentru intervenție în caz de incendiu.
e ) În anul 2007 Consiliul Județean a alocat suma de 32.000 lei pentru organizarea și premierea serviciilor publice pentru situații de urgență participante și câștigătoare a fazei județene a concursului profesional în domeniul apărării și stingerii incendiilor. De asemenea, a fost editat nr.11 al revistei "Pompierii Mureșeni" cu prilejul "Zilei pompierului" din luna septembrie 2007.
Pe anul 2008 în bugetul Consiliului Județean au fost alocate fonduri pentru premierea SVSU-urilor participante și câștigătoare la concursul profesional, pentru editarea nr. 12 al revistei " Pompierii Mureșeni " și sprijinirea din punct de vedere financiar a echipei câștigătoare a locului I la faza interjudețeană și națională.
f ) Se continuă lucrările de construcție începute la Centrul de perfecționare pentru personalul din administrația publică. În programul acestui centru se prefigurează includerea activității de formare și evaluare a personalului din serviciile voluntare pentru situații de urgență din județ.
g ) Consiliul Județean sprijină consiliile locale și primăriile din județ în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin din actele normative ce reglementează activitatea în domeniu pentru prevenirea și stingerea incendiilor. Coordonează în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș activitatea SVSU-urilor din județ.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind Raportul de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2007 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia,precum și a anexelor 1,2,3,4.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ciprian Dobre

 

ARHITECT ȘEF
arh.Csortan Ilona