R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 125
din 25 septembrie 2008
privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere:
- Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;
- Ordinul MIRA nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007;
transportul rutier public de persoane prin curse regulate în trafic județean;
- Ordonanța de urgență nr.74/11.06.2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere;
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr. 12.443/21.08.2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1. Anexa la hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2008 privind aprobarea Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Autorității Rutiere Române - Agenția Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12443/19.09.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011

În baza Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, a aprobat Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, program format din 178 de trasee independente
Pentru acest Program de transport s-a organizat cu sprijinul MIRA, prin sistem electronic național -ASSI-, două ședințe de atribuire a traseelor în data de 30.04.2008 și 30.05.2008, fiind atribuite 169 trasee (95% din total).
Programul de transport a intrat în vigoare la data de 01.07.2008 și a început să fie executat de către operatorii de transport declarați câștigători în urma ședințelor de licitare. Pe parcursul primei luni de derulare a activității de transport rutier public după noul program s-au constatat următoarele aspecte:
- unii transportatori "noi" pe anumite trasee, văzând că nu sunt rentabile au renunțat la traseu, au revenit la renunțare retrăgând notificarea, apoi au renunțat definitiv la aceste trasee, dar nu în timp rezonabil pentru ca traseele să poată fi ofertate la a treia ședință de licitare care a avut loc în 14.08.2008;
- pe unele trasee graficele de circulație după care se execută transportul nu corespunde cu cele cu care se obișnuiseră călătorii de ani de zile, pentru că vechiul operator de transport deși executase traseul în beneficiul locuitorilor, nu a solicitat modificarea graficului la întocmirea noului program după cerințele călătorilor;
- pe traseele pe care operează mai mulți transportatori, tarifele la bilete și abonamente sunt diferite, abonamentele nu sunt acceptate reciproc de către operatori;
- transportatorii au regimuri diferite, de circulație și opriri în stații, locuri de plecare și sosire, în Municipiul Tg. Mureș.
Până la data de 15 august 2008, s-au primit de la transportatori și unele primării peste 80 de adrese cu solicitări, de modificare a graficelor de circulație, de suplimentare a numărului de curse pe traseu, de renunțare la unele trasee ca fiind nerentabile (Târgu Mureș - Bărdești , Târgu Mureș - Mura Mare). Din partea unor operatori de transport s-au primit și câte 2-3 propuneri de modificare pentru același traseu, în decurs de o lună, datorită necunoașterii cerințelor de transport locale sau din dorința de a pleca cu 5-10 minute în fața altui transportator de pe traseu.
Toate sesizările și observațiile primite după 01.07.2008 au fost grupate pe zone de transport și au fost analizate în ședințe de lucru în zilele de 07-08-09 August 2008. La ședințele de analiză au participat: serviciul de specialitate din Consiliul Județean, reprezentanții primăriilor, ai societăților de transport din zonele respective, membrii Comisiei de servicii publice și reprezentantul ARR- Agenția Mureș. Analizele s-au făcut având în vedere legislația în vigoare privind transportul rutier public de persoane, iar concluziile și propunerile rezultate în urma analizelor au fost grupate și cuprinse în proiectul de actualizare a programului de transport.
Având în vedere caracterul normativ al proiectului de actualizare a Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, au fost îndeplinite procedurile de publicitate și consultare a cetățenilor în conformitate cu dispozițiile Legii nr.52 / 2003 privind transparența decizională. Urmare acestora și a circularei Consiliului Județean Mureș nr.12642/26.08.2008 referitoare la publicarea proiectului, transmisă primăriilor, s-au primit 30 de adrese de solicitare( din care 20 de la primării și 10 din partea unor operatori de transport, inclusiv renunțarea la traseul Tg. Mureș - Ernei -Iara de Mureș), pentru modificarea unor grafice de circulație, de suplimentare a unor curse, prelungirea sau anularea unor trasee. Adresele respective au fost analizate în prezența solicitanților și au rezultat următoarele propuneri:
- modificări întemeiate ale graficelor de circulație și suplimentări/reduceri de curse;
- înființarea unui traseu nou Sighișoara - Vânători - Feleag;
- anularea unui număr de 11 trasee
- scoaterea la licitație a 7 trasee din care 6 la care s-a renunțat ca ne rentabile și 1 traseu neatribuit.

În baza celor de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011, conform anexei.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád