R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA Nr. 124
din 25 septembrie 2008
privind aprobarea participării Județului Mureș în calitate de membru fondator la constituirea Asociației Intercomunitare "Iernuțeana"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.13.161/15.09.2008, a Direcției Juridice și Administrație Publică și adresa nr.11.160/03.09.2008 a Primăriei Orașului Iernut, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art. 11, 12, 13, ale art. 91 alin. (6), lit. c) și ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă participarea Județului Mureș, prin Consiliul Județean Mureș, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociației Intercomunitare "Iernuțeana".
Art.2. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației Intercomunitare "Iernuțeana" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei, reprezentând contribuția Județului Mureș la constituirea patrimoniului inițial al Asociației Intercomunitare "Iernuțeana", precum și a sumei de 500 lei/an reprezentând cotizația anuală.
Art.4. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke - președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației Intercomunitare "Iernuțeana".
Art.5. Se împuternicește domnul MORA AKOS DANIEL, consilier județean, să reprezinte Județul Mureș în Adunarea Generală a Asociației.
Art.6. Se desemnează ca reprezentant al Județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației dna. GENICA NEMEȘ, șef Serviciu juridic în cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.7. Componența nominală a Consiliului de Administrație al Asociației, precum și cenzorul Asociației, va fi stabilită prin vot, în ședința de constituire a Adunării Generale a Asociației, dintre persoanele propuse de reprezentanții unităților administrativ - teritoriale membre, Președintele Consiliului Județean Mureș având mandat în acest sens.
Art.8. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.94/2007 și nr.18/2008 se revocă.
Art.9. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre membrilor asociați, Direcției Economice și Direcției de Dezvoltare Regională și Implementarea Proiectelor.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.13.161/15.09.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea participării Județului Mureș în calitate de membru fondator la constituirea Asociației Intercomunitare "Iernuțeana"

Orașul Iernut a inițiat încă din anul 2007 demersuri în vederea constituirii unei asociații care să reunească alături de această unitate administrativ-teritorială și altele din această zonă a județului Mureș, în scopul realizării unei proiecte de dezvoltare de interes zonal.
În urma întâlnirilor care au avut loc la nivelul autorităților, s-a propus asocierea între orașul Iernut și comunele Ogra, Sînpaul, Cucerdea, Iclănzel și Band, fiind adresată totodată și județului Mureș invitația de a participa ca membru fondator în această asociație.
Prin Hotărârea nr.94/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat inițial participarea la constituirea Asociației Microregionale "Iernuțeana", iar ulterior prin Hotărârea nr.18/2008 a aprobat modificarea denumirii acesteia în Asociația Intercomunitară "Iernuțeana", în conformitate cu rezervarea de denumire eliberată de Ministerul Justiției.
Având în vedere faptul că până la această dată nu s-a reușit semnarea actului constitutiv și a statului asociației în forma aprobată inițial, precum și datorită faptului că la nivelul județului s-au constituit între timp alte asociații de dezvoltare intercomunitară care au ca obiect de activitate servicii de utilități publice (ca de ex. alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, etc.), a devenit necesară adaptarea actului constitutiv și a statului Asociației Intercomunitare "Iernuțeana" la această situație de fapt, respectiv a scopului și obiectivelor acesteia, în vederea eliminării suprapunerii obiectului de activitate a mai multor asociații.
Viitoarea asociație va avea drept scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației în diferite domenii și de a obține fonduri interne și externe necesare derulării acestora. Printre obiectivele sunt:
a) întocmirea de studii, realizarea și implementarea de proiecte în domenii prioritare și de interes comun, pentru:
     - dezvoltarea capacității instituționale și decizionale a autorităților administrației publice locale membre ale Asociației;
     - susținerea și stimularea inițiativelor de participare și/sau de asociere cu sectorul privat pentru gestionarea propriu-zisă a serviciilor publice comunitare a localităților;
     - îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a infrastructurii ;
     - îmbunătățirea strategiei de dezvoltare economică;
b) culegerea propunerilor de proiecte, precum și a posibilităților de finanțare din domeniile de interes comun, precum și sistematizarea lor în concepția dezvoltării regionale și a susținerii inițiativei locale;
c) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții;
d) creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, precum și a altor fonduri destinate dezvoltării durabile;
Astfel, se impune revocarea celor două hotărâri adoptate anterior și adoptarea unei noi hotărâri prin care să se aprobe noul act constitutiv și a statut.
În ceea ce privește contribuția fiecărui membru fondator la constituirea patrimoniului inițial al asociației, s-a propus suma de 1000 de lei, iar pentru cotizația anuală suma de 500 de lei.
Având în vedere toate considerentele mai sus expuse, supunem spre aprobare proiectul de act administrativ alăturat, prin care propunem aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației Intercomunitare "Iernuțeana".

 

p. PREȘEDINTE,
SZABÓ ÁRPÁD
Vicepreședinte

 

SECRETAR,
PAUL COSMA