R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 123
din 25 septembrie 2008
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 95 din 30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"


Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive numărul 13.820/17.09.2008, a Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte la propunerea de aprobare a participării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art. 11, 12, 13, ale art. 91 alin. (6), lit. c) și ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,
Precum și Ordonanța de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

hotărăște:

Art.I. Art. 7 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 95/2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" se modifică si va avea următorul conținut:
"Art.7. Se desemnează ca reprezentanți ai Județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" domnul Szabó Árpád - vicepreședinte, domnul Valer Bățaga, director în cadrul Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte și domnișoara Adriana Buruș - consilier la Serviciul Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Mureș."
Art.II. Compartimentul cancelarie, relații cu consilierii și monitor oficial, va comunica prezenta hotărâre Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei, Direcției Buget - Finanțe și Asistență Economică și Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 13.820/17.09.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 95 din 30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

Programului Operațional Regional 2007 - 2013 cuprinde Axa 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale, în cadrul căreia este inclus Domeniul Major de Intervenție 3: Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență.
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenție îl reprezintă îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență.
Suma alocată acestui domeniu de intervenție, la nivelul Regiunii 7 Centru, conform ultimei variante a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operațional Regional 2007 - 2013 este de 10.801.000 Euro, existând posibilitatea accesării acesteia în două etape: prima etapă 2007 - 2008, iar a doua etapă în 2009 - 2010.
În cadrul video-conferinței din 27 iulie 2007, cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și a Locuințelor, ce a avut ca temă și proiectul "Achiziționare Echipamente specifice pentru Îmbunătățirea Capacității și Calității Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență și pentru Acordarea Asistenței Medicale de Urgență și a Primului Ajutor Calificat", s-a precizat faptul că beneficiarii eligibili în cadrul Programului Operațional Regional vor putea fi doar Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară Regionale.
În acest sens Consiliul Județean Mureș a adoptat în 30 august 2007, Hotărârea nr. 95 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei". Asociatia a fost constituită în martie 2008, având ca membrii fondatori judetele Regiunii Centru: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
Obiectivele acestei Asociații sunt:
a) Întocmirea de studii, realizarea și implementarea de proiecte în domenii prioritare și de interes comun, la nivelul Regiunii, pentru:
- îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilități publice, socială, etc.
- îmbunătățirea sistemului integrat pentru situații de urgență
- prevenirea dezastrelor
- sprijinirea afacerilor
- dezvoltarea turismului
- sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și crearea societății informaționale
- creșterea ocupării și dezvoltării resurselor umane și a serviciilor sociale.
b) Culegerea propunerilor de proiecte, precum și a posibilităților de finanțare a acestora din domeniile de interes comun, precum și sistematizarea lor în concepția dezvoltării regionale și a susținerii inițiativei locale;
c) Facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții
d) Creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, de către Regiunea 7 centru, precum și a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale.
Pentru funcționalitatea Asociației, a fost propus ca din Adunarea Generală a Asociației să facă parte președinții consiliilor județene, iar din Consiliul de Administrație un vicepreședinte și coordonatorul compartimentului de dezvoltare regională / integrare europeană, în vederea asigurării operativității luării și aplicării deciziilor acestuia. Prin urmare, din partea Consiliului Județean Mureș au fost propuși, conform art. 1 din HCJ 117/31.10.2007 pentru modificarea art. 7 din H.C.J. 95/2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei", domnul Alexandru Petru Frătean, vicepresedinte al Consiliului Judetean Mures la aceea dată, domnul Bățaga Valer, având funcția de director în cadrul Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte si domnisoara Burus Adriana - consilier Serviciul Dezvoltare Regională.
De asemenea și celelalte cinci județe (Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu) membre fondatoare, au desemnat câte două persoane pentru a face parte din Consiliul de Administrație, componența acestuia fiind prin urmare de 13 persoane.
Tinând cont de prevederile art. 19, coroborat cu art. 18 alin. 3 din Statutul A.D.I. Centrul Transilvaniei care stabilesc componenta Consiliului de Administratie si durata de 4 ani a mandatului membrilor acestuia si fată de împrejurarea desfăsurării alegerilor locale la data de 1 iunie 2008, în urma cărora domnul Alexandru Petru Frătean nu mai detine mandatul de vicepresedinte, îl propunem pe domnul Szabó Árpád având functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Mures, ca membru în Consiliul de Administratie al A.D.I. Centrul Transilvaniei.
Având în vedere cele precizate mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Mureș pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 95 din 30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei".

 

DIRECTOR EXECUTIV
Valer Bățaga

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke