R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 122
din 25 septembrie 2008
privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură începând cu 1 octombrie 2008

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 12592/2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art.282 și 283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin(3), lit.c și art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Începând cu data de 1 octombrie 2008 se aprobă taxele, tarifele și prețurile pentru activitățile prestate de instituțiile județene de cultură conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și instituțiile de cultură nominalizate în anexă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 12592/25.08.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură începând cu 1 octombrie 2008


În conformitate cu articolul 283, alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Consiliul județean poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.
În acest context, instituțiile de cultură subordonate, în perioada 18 iunie-6 august, au înaintat propuneri privind instituirea sau modificarea taxelor și tarifelor pentru serviciile culturale oferite comunității județene, ținând cont de nivelul prognozat al inflației, de prospectarea și analiza prețurilor instituțiilor similare din țară, precum și modul în care aceste taxe ar urma să influențeze veniturile instituțiilor. Potrivit propunerilor înaintate de către instituții, în anexa la Expunerea de motive sunt prezentate taxele și tarifele existente și cele propuse începând cu data de 1 octombrie 2008.
Precizăm în același timp că, având în vedere caracterul normativ al actului, au fost îndeplinite procedurile de publicitate și consultare a cetățenilor în conformitate cu dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, urmare acestora neprimind propuneri din partea destinatarilor.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife utilizate de către Ansamblul Artistic "Mureșul",Școala Populară de Arte și Meserii, Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel", Filarmonica de Stat, Administrația Palatului Culturii.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád