R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 120
din 25 septembrie 2008
privind participarea Consiliului Județean Mureș la realizarea Festivalului Internațional de Film de Scurt Metraj "ALTER-NATIVE"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 14024/23.09.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Mureș la realizarea Festivalului Internațional de Film de Scurt Metraj "ALTER-NATIVE",
Având în vedere:
- Adresa nr.28/22.09.2008 a Uniunii Democratice a Tineretului Maghiar Mureș,
- art.43 alin.(8) - (10) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea nr.116/2006,
- prevederile art. 91 alin.(1) coroborat cu alin.(6) lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Mureș la realizarea Festivalului Internațional de Film de Scurt Metraj - ALTER-NATIVE, potrivit Convenției de cooperare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, Președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea convenției prevăzute la art.1.
Art.3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică și Directorul Administrației Palatului Culturii.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Administrației Palatului Culturii și Uniunii Democratice a Tineretului Maghiar Mureș(U.D.T.M.M)

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.14024/18.08.2005
Dosar V.E/4

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Mureș la realizarea Festivalului Internațional de Film de Scurt Metraj "ALTER-NATIVE"

În perioada 5 - 9 noiembrie 2008, în municipiul Tîrgu Mureș se va desfășura cea de a XVI-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Scurt Metraj, ALTER-NATIVE.
Edițiile anterioare ale Festivalului au demonstrat viabilitatea acestuia și importanța deosebită dobândită în viața culturală a municipiului, transformând Tîrgu Mureșul într-un punct de întâlnire a diferitelor genuri de filme, a cineaștilor și cinefililor, a criticilor de film și mass-media de specialitate, încadrându-se în agenda festivalurilor de acest gen din întreaga lume, promovând imaginea României și a județului Mureș în lume.
Festivalul este structurat pe mai multe secțiuni cu acordare de premii, incluzând producții independente ale creatorilor tineri din întreaga lume promovând valorile culturale ale țărilor participante. În fiecare seară, vor fi proiectate filme artistice și documentare, iar ca programe complementare vor avea loc discuții pe teme cinematografice, prezentarea de selecții din cele mai bune filme ale festivalurilor de acest gen din Europa și din cele mai reușite creații ale studenților de la diferite facultăți cinematografice din țară și din străinătate. În același timp, festivalul oferă prilejul și altor manifestări culturale adiacente, cum ar fi: expoziții de fotografii, videoinstalații, concerte și recitaluri.
Având în vedere amploarea și semnificația deosebită a manifestării, Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar Mureș, prin adresa nr.28/22.09.2008, a solicitat Consiliului Județean sprijinul în organizarea evenimentului prezentat prin asigurarea folosinței gratuite pe durata Festivalului a sălilor de spectacol (Sala Mare și Sala Mică) din Palatul Culturii.
Potrivit prevederilor art.91 alin.(6) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot încheia convenții de cooperare cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.
Având în vedere posibilitatea de promovare cu ocazia Festivalului a patrimoniului cultural și a potențialului turistic al județului prin afluența unui public numeros în această perioadă, propunem participarea Consiliului Județean la realizarea acestui eveniment cultural.
În acest sens, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat și convenția de cooperare care face parte integrantă din acesta.

 

VICEPREȘEDINTE,
Szabó Árpád

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif