R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 119
din 25 septembrie 2008
privind rectificarea Programului de investiții pe anul 2008 al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" - Târgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.14141/24.IX.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea Programului de investiții pe anul 2008 al Regiei Autonome Aeroport Transilvania - Târgu Mureș
Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. (3) lit. (a) și a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea Programului de investiții pe anul 2008 al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" - Târgu Mureș conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.
Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2008 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2008, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș și RA "Aeroportul" Transilvania-Târgu Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.14141/24.IX.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Programului de investiții pe anul 2008 al Regiei Autonome Aeroport Transilvania- Târgu Mureș


Programului de investiții pe anul 2008 al Regiei Autonome Aeroport Transilvania- Târgu Mureș s-a aprobat prin H.C.J. nr. 1/2008, modificată și completată prin H.C.J. nr. 40/2008, H.C.J. nr. 73/2008 și H.C.J. nr. 111/2008.
După ședința care a avut loc în data de 08.09.2008, la care au participat reprezentanți ai executivului Consiliului Județean Mureș, ai consilierilor județeni și municipali, precum și ai RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș a demarat procedurile de achiziție aferente programului de investiții/reparații aprobate pe anul 2008.
În urma efectuării procedurilor de achiziții s-a ajuns la concluzia că este necesară o reașezare a fondurilor pentru investiții prin suplimentarea, diminuarea unor poziții cuprinse în programul de investiții pe anul 2008, respectiv introducerea unor poziții noi.
Modificările propuse se referă la achiziția unui lift pentru persoane cu handicap, traduceri documente, repertor radio, drumuri și alei pentru utilizarea investițiilor cât și la realizarea hărții de obstacolare, lucrări necesare impuse de legislația Uniunii Europene și de reglementările AACR, menite să asigure securitatea aeroportuară, investiții care vor fi finanțate din redistribuiri de la unele lucrări existente în listă, respectiv rambursări din TVA, în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație al RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș nr.867/15.09.2008.
Față de cele de mai sus vă supunem atenției, spre aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád