R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 118
din 25 septembrie 2008
privind darea în administrare a unei suprafețe de teren din perimetrul RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", către " Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian"(ROMATSA), pentru Direcția Serviciilor de Navigație Aeriană Tîrgu Mureș (DSNA)


Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.13942/19.09.2008 , prezentată de Direcția Economică,
Având în vedere dispozițiile art.43 alin. (8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin HCJ nr.116/2006,
În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1(1) Se aprobă darea în administrare a terenului în suprafață de 3774 mp din perimetrul RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș ", către " Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian"(ROMATSA), pentru Direcția Serviciilor de Navigație Aeriană Tîrgu Mureș (DSNA) în vederea instalării și exploatării sistemului ILS/DME cat.II OACI.
(2) Terenul este evidențiat în planul de situație din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Dreptul de administrare al RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș " asupra terenului menționat la alin.(1), încetează la momentul demarării lucrărilor de montare a echipamentului ILS.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, RA " Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș" și "Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian"(ROMATSA), prin Direcția Serviciilor de Navigație Aeriană Tîrgu Mureș (DSNA) care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.13942/19.09.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unei suprafețe de teren din perimetrul RA "Aeroportul Transilvania- Tîrgu Mureș", către "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian"(ROMATSA), pentru Direcția Serviciilor de Navigație Aeriană Tîrgu Mureș (DSNA)

Clădirile și terenurile pe care își desfășoară activitatea regia autonomă " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", aparțin domeniului public al județului Mureș și sunt administrate de regie.
Prin adresa nr.3487/2008, regia ne informează că Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian"( RA ROMATSA București), prin Direcția Serviciilor de Navigație Aeriană Tîrgu Mureș (DSNA), intenționează achiziționarea din surse proprii a unui echipament ILS/DME, necesar îmbunătățirii condițiilor de zbor în situații de vizibilitate redusă.
Pentru instalarea echipamentului este nevoie de o suprafață de teren de 3774 mp, în perimetrul Aeroportului, evidențiat în anexa la hotărâre.
În conformitate cu art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, bunurile din domeniul public al județului, pot fi date în administrarea regiilor autonome, prin hotărâri ale Consiliului Județean. Titularul dreptului de administrare, poate să posede, să folosească bunul și să dispună de acesta, în condițiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare poate fi revocat, dacă titularul nu-și exercită drepturile și obligațiile născute din actul de administrare.
Având în vedere faptul că toate cheltuielile ocazionate de achiziționarea, montarea și exploatarea echipamentului ILS vor fi suportate de RA ROMATSA, iar beneficiarul investiției este Aeroportul și implicit întreaga comunitate a județului, prin creșterea traficului aerian și a siguranței acestuia, se propune ca terenul solicitat , să fie dat în administrare către RA ROMATSA, pe întreaga perioadă de funcționare a echipamentului.
Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif