R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 117
din 27 august 2008
privind aprobarea listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 12.575/25.08.2008 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Electrificare cătun Bulei, comuna Ideciu de Jos", raportul colectivului de implementare constituit prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș Nr. 153 din 18.06.2007, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile H.G. Nr. 328 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de management al programului, cu modificările și completările ulterioare,
În baza Regulamentului privind implementarea Programului "Electrificare 2007-2009",
aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 563/31.07.2008,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă lista de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru realizarea investiției răspunde Consiliul Local al Comunei Ideciu de Jos, cu sprijinul colectivului de implementare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Unității de Management al Programului "Electrificare 2007-2009", precum și Consiliului local al comunei Ideciu de Jos.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 12.575/25.08.2008
Dosar nr.VIIC/14

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009"

În confornitate cu H.G. Nr. 328 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de management al programului, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea Programului se realizează și de la bugetul de stat, din sume transferate bugetelor locale prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
Pentru întocmirea cererilor de finanțare a proiectelelor considerate eligibile de către colectivele locale de implementare, se solicită din partea Consiliului județean, definitivarea listei proiectelor eligibile în ordinea priorităților și trimiterea proiectelor - avizate de colectivele locale de implementare - Unității de Management al Programului, în scopul repartizării pe județe a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea programului.
În vederea realizării lucrărilor de extindere a rețelelor electrice, până la această dată, administrația locală a comunei Ideciu de Jos are întocmită documentația, Proiect nr. 2108/2007 în faza Studiu de Fezabilitate "Electrificare cătun Bulei, comuna Ideciu de Jos", care a fost depus la Consiliul Județean împreună cu Dosarul de finanțare înregistrat sub nr. 12.411/20.08.2008 conținând cererea și documentele necesare obținerii de finanțare, conform prevederilor Regulamentului privind implementarea Programului "Electrificare 2007-2009".
Colectivul de implementare pentru realizarea planului național de electrificare, constituit prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș Nr. 153 din 18.06.2007, a analizat documentația depusă de primarul comunei Ideciu de Jos, din punct de vedere al conformității administrative.
Punctajul total acordat proiectului conform fișei de evaluare anexată, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor programului prevăzute de H.G. Nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de Management al programului. este: 85 puncte.
Pe baza punctajului acordat în fișa de evaluare și în urma analizării documentației depuse din punct de vedere al conformității administrative, având îndeplinite criteriile de eligibilitate administrativă, colectivul de implementare consideră proiectul "Electrificare cătun Bulei, comuna Ideciu de Jos", ca fiind eligibil.
Valoarea totală a lucrării de investiție "Electrificare cătun Bulei, comuna Ideciu de Jos", conform indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, este: 1.353,853 mii lei (cu TVA), din care C+M: 1.100,917 mii lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile 1.311,5 mii lei și contribuție proprie 42,353 mii lei.

Față de cele prezentate, se propune aprobarea și transmiterea către Unitatea de Management al Programului, a listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009", a proiectului "Electrificare cătun Bulei, comuna Ideciu de Jos".

 

VICEPREȘEDINTE
Ciprian Dobre

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bochiș Nicoleta