R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 115
din 27 august 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Incubator de afaceri în județul Mureș"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.12166/15.08.2008 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind obiectivul "Incubator de afaceri în județul Mureș", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Incubator de afaceri în județul Mureș". Valoarea lucrării (inclusiv TVA) este de: 2.128.632 lei din care C+M: 1.446.019 lei, echivalent cu 600.037 Euro din care C+M: 407.616 Euro (1 euro =3,5475 lei).
Art.2. Pentru realizarea obiectivului răspunde unitatea de implementare a proiectului cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.12166/15.08.2008
Dosar nr. VII/C1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Incubator de afaceri în județul Mureș"

Prin Hotărârea Guvernului 173/2004 privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere și a Acordului de Co-finanțare încheiate între Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație din România (ANIMMC) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a fost lansat Programul național multianual pe perioada 2002 - 2005 de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri unde și Consiliul Județean Mureș a fost inclus.
Pentru realizarea acestui obiectiv conducerea SC Parc Industrial Mureș SA a pus la dispoziție o suprafață de teren de 800 mp în zona administrativă a acestuia care prezintă următoarele avantaje: acces asigurat (fără restricții), are utilitățile necesare (energie electrică, energie termică, gaz metan, apă, canalizare, telecomunicații), oferă posibilitatea stabilirii de relații comerciale cu investitori autohtoni și străini localizați în Parcul industrial și posibilitatea folosirii facilităților asigurate de administrația parcului (sală de conferințe, protocol, pază, parcare).
Se propune realizarea unei clădiri cu o suprafață construită de 751,83 mp, suprafață desfășurată de 1503,66 mp cu regim de înălțime parter și un etaj, având următorul sistem constructiv: structură metalică cu închidere exterioară din tablă panouri Sandwich, stâlpi metalici, grinzi din profile metalice, planșeu din tablă oțel, pereți interiori de compartimentare din gipscarton cu și fără izolație fonică, acoperiș tip terasă, învelitoare panouri metalice tip Sandwich, perete cortină din profile de aluminiu cu geam termopan.
Finisajele propuse sunt: vopsitorii la interior și exterior cu vopsea lavabilă și vopsea specială pentru spații umede, pardoseli din tarkett, tavan fals casetat și tâmplărie PVC cu geam termopan.
Clădirea va avea următoarele funcțiuni:
- la parter: 2 birouri administrative și de informare, 8 birouri pentru firmele incubate, 1 sală de conferințe, sală de mese depozit materiale prezentare, holuri și coridoare, grupuri sanitare
-la etaj 1 birou consultanță management, 1 birou consultanță economică(contabilitate), 2 săli de ședințe, 12 birouri pentru firmele incubate, 1 camera servere și centrala telefonică, 1 depozit materiale birotică, coridoare, hol și grupuri sanitare.
Valoarea obiectivului de investiție, conform devizului general din studiu de fezabilitate, este: 2.128.632 lei din care C+M: 1.446.019 lei, echivalent cu 600.037 Euro din care C+M: 407.616 Euro (1 euro =3,5475 lei). Costul specific al lucrărilor este 340 euro/mp.
Față de cele prezentate, în vederea promovării investiției, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Incubator de afaceri în județul Mureș" și semnarea proiectului de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Ciprian Dobre

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta