R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 114
din 27 august 2008
privind încuviințarea aderării de noi membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.12.445/21.08.2008 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. "c" și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, precum și prevederile art.13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ,
În temeiul prevederilor art.11, ale art.91, alin.(1), lit. "e" și alin. (6) lit. "c", precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ a următoarelor unități administrativ teritoriale: comuna Albești, comuna Band, comuna Rușii Munți și comuna Vânători.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș - doamna Lokodi Edita Emöke, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Lokodi Edita Emöke și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și
Administrație Publică
Nr.12.445/21.VIII.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea aderării de noi membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ


Prin Hotărârea nr. 65/2008, Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
În luna mai 2008 Asociația a fost înființată și înregistrată cu un număr de 99 de membri, respectiv toate unitățile administrativ teritoriale din județul Mureș - mai puțin comuna Albești, comuna Band, Comuna, Rușii Munți și comuna Vânători.
Menționăm că cele 4 unități administrativ teritoriale mai sus arătate nu au participat la constituirea Asociației deoarece, din motive obiective - împrejurări ce țin de legala constituire a consiliului, nu au putut adopta hotărâri de consiliu privind aprobarea participării lor, până la data de 20 mai 2008 când a avut loc adunarea constitutivă.
Ulterior înființării și înregistrării Asociației cele 4 unități administrativ teritoriale solicită aderarea la Asociație, potrivit articolului 13 din Statutul acesteia, anexând solicitării lor hotărârile de consiliu local adoptate în acest sens.
Cooperarea unităților administrativ - teritoriale prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ", persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, are în vedere implementarea Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș".
Proiectul vizează finanțarea tuturor activităților legate de managementul integrat al deșeurilor la nivel județean (prevenire, colectare selectiva, valorificare și reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor în condiții de maximă siguranță pe un depozit ecologic zonal), inclusiv închiderea actualelor depozite de deșeuri, în conformitate cu procedurile europene.
Având în vedere cele mai sus arătate, precum și prevederile art.13 din Statutul Asociației potrivit cărora pentru adoptarea unei decizii în Adunarea Generală a Asociației privitor la aderarea de noi membri, este nevoie ca reprezentanții părților să aibă un mandat special din partea unității administrativ - teritoriale pe care o reprezintă exprimat prin hotărâre de consiliu,
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat, privind încuviințarea aderării de noi membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ prin care se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș - doamna Lokodi Edita Emöke, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Paul Cosma