R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 112
din 27 august 2008
de modificare și completare a HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.12490/21.08.2008 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.5 din HCJ nr.37/1997 privind înființarea Regiei Autonome " Aeroportul Tîrgu Mureș"
Având în vedere, prevederile HCJ nr.135/30.11.2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania- Tîrgu Mureș", modificată și completată prin HCJ nr.106/2007
În temeiul art. 91 alin(1) lit.d) și 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.I. Anexa la HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș", cu modificări și completări ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008, dată de la care se abrogă orice dispoziție contrară.
Art.III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, de aducerea sa la îndeplinire răspunzând Regia Autonomă " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12490/21.08.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre de modificare și completare a HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Prin HCJ nr.135/2006 au fost actualizate tarifele aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare la RA " Aeroportul Tîrgu Mureș".
Astfel, s-au aprobat tarife de aterizare, de staționare , de iluminare, precum și tarife de pasageri , diferențiate , în funcție de frecvența de operare , de la 1 la 3 zboruri pe lună , respectiv, de la 1 la 6 zboruri pe săptămână.
În anul 2007, la cererea unor companii aeriene ce-și desfășoară activitatea de trafic aerian pe Aeroport, referitor la creșterea importantă a frecvenței săptămânale de operare, precum și a analizei efectuate asupra impactului pe care această creștere o produce asupra dezvoltării activității de trafic a Aeroportului și implicit a zonei deservite, prin HCJ nr.106/2007 s-au acordat tarife de aterizare, de iluminare și de staționare diferențiate reduse și pentru frecvențe mai mari de 6 zboruri pe săptămână (până la 20 de zboruri/săptămână).
Pe de altă parte, s-a aprobat ca reducerile la tariful de pasageri să fie raportate la numărul de pasageri transportați și nu la frecvența zborurilor săptămânale așa cum se stabilise anterior prin HCJ nr.135/2006.
În prezent, conducerea RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș" , propune noi praguri la tariful de pasageri, respectiv, o scădere a tarifului pe pasager de la 3,5 EUR la 2 EUR , modificare determinată de diminuarea costurilor pe pasager , ca urmare a utilizării în același interval de timp a serviciilor și facilităților aferente pasagerilor la aeronave de mare capacitate.
În ceea ce privește tarifele de basic handling, pentru servicii asigurate aeronavelor la rampă, conducerea regiei propune o nouă grilă de tarifare și introducerea intervalelor " 45.001- 65.000Kg" și " peste 65.000 Kg motivând că acestea corespund mai bine tipurilor de aeronave deservite actual și volumului serviciilor oferite (ad.nr.3073/2008).
Propunerile se prezintă conform tabelului

Basic handling (după greutatea aeronavei)

Tarif redus (între limite min-max) actual 

Tarif redus propus

- 0 - 7.000 kg

24,3 - 34,5 EUR

24,3 - 34,5 EUR

- 7.001 - 30.000 kg

39,56 - 102,35 EUR

39,56 - 69,2 EUR

- 30.001 - 45.000 kg

146,05 - 207 EUR

71,5- 96,4 EUR

- 45.001- 65.000 kg

189,75 - 271,4 EUR

102,35 - 176,8 EUR

- peste 65.000 kg

189,75 - 271,4 EUR

189,75-271,4 EUR

Având în vedere expunerea prezentată mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád