R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 109
din 27 august 2008
privind închirierea unui spațiu din domeniul public județean, aflat în administrarea Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" din Târnăveni, cu destinația de cabinete medicale individuale pentru medicina de familie

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.12476/ 21.08.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate.
În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a art.2 din H.C.J. nr.34/2003, modificat prin H.C.J. nr.102/2006,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă închirierea unui spațiu ce aparține domeniului public județean, în suprafață de 247 mp, situat în incinta Ambulatoriului de specialitate al Spitalului "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, evidențiat în Planul de situație din Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de "cabinete medicale individuale pentru medicina de familie".
Art.2. Cheltuielile de amenajare a spațiului vor fi suportate de chiriași.
Art.3. (1) Procedura licitației și încheierea contractului de închiriere se va efectua de către Spitalul "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Din veniturile realizate, Spitalul va reține cota de 50%, iar diferența se va vira la bugetul Consiliului Județean.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș precum și Spitalului "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12476 /21.08.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind închirierea unui spațiu din domeniul public județean, aflat în administrarea Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" din Târnăveni, cu destinația de cabinete medicale individuale pentru medici de familie

Imobilele (clădiri și terenuri), în care își desfășoară activitatea Spitalul " Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, au fost preluate în domeniul public județean, în baza HGR nr.867/2002.
Prin H.C.J.nr.34/2003, aceste imobile au fost date în administrare "Spitalului Dr.Gh.Marinescu" Târnăveni.
Potrivit art.2 al hotărârii de mai sus, așa cum a fost modificat prin HCJ nr.102/2006, spațiile transmise în administrare pot fi utilizate de administrator , pentru desfășurarea propriei activități . Închirierea spațiilor nu poate fi efectuată decât cu aprobarea Consiliului Județean prin hotărâre.
Astfel, Spitalul solicită închirierea unui spațiu în suprafață de 247 mp, din incinta Ambulatoriului de specialitate, situat la parterul aripei vestice a acestuia,conform Planului de situație anexat, spațiu liber în acest moment, în vederea amenajării a trei cabinete individuale pentru medici de familie.
Întrucât în urma retrocedării unor imobile, mulți medici de familie au rămas fără spații, apreciem oportună închirierea pentru această destinație a spațiului neutilizat.
Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád