R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 107
din 27 august 2008
privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a imobilului - teren în suprafață de 34,5 ha, transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr.17/2008


Consiliul Județean Mureș,

Analizând Expunerea de motive nr.12239/18.08.2008 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere HCL Sînpaul nr.17/2008, precum și prevederile art. 7, lit."e" și art. 8 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit."c" și art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se cuprinde în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș imobilul evidențiat în planul din anexa nr.1, constând din teren în suprafață de 34,5 ha, situat în localitatea Sînpaul, județul Mureș, transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr.17/2008.
Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, așa cum a fost modificată prin HCJM nr.34/2008, se completează la Secțiunea I "Bunuri Imobile" cu poziția 3581, având conținutul din anexa nr.2.
Art.3. Terenul menționat la art.1, având datele de identificare din anexa nr.2, se alocă pentru realizarea unui depozit ecologic zonal de deșeuri clasa B și instalație de tratare mecanico - biologică în cadrul Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș".
Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Sînpaul, precum și Instituției Arhitectului Șef al Județului Mureș, Compartimentului Patrimoniu și Compartimentului Contabilitate - financiar care vor răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și
Administrație Publică
Nr.12239/18.08.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a imobilului - teren în suprafață de 34,5 ha, transmis de Consiliul local Sînpaul prin Hotărârea nr.17/2008


Consiliul Județean Mureș a aprobat prin Hotărârea nr.65/2008 participarea Județului Mureș, prin Consiliul Județean Mureș, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
Cooperarea unităților administrativ - teritoriale prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ", persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, are în vedere implementarea Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș".
Proiectul vizează finanțarea tuturor activităților legate de managementul integrat al deșeurilor la nivel județean (prevenire, colectare selectiva, valorificare și reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor în condiții de maximă siguranță pe un depozit ecologic zonal), inclusiv închiderea actualelor depozite de deșeuri, în conformitate cu procedurile europene.
Beneficiarul proiectului mai sus menționat, conform Ghidului Solicitantului - POS Mediu, Axa Prioritară 2 este Consiliul Județean Mureș.
În această fază a proiectului, alături de realizarea aplicației tehnice, beneficiarul trebuie să îndeplinească și criteriul de eligibilitate referitor la existența și dovada proprietății terenului destinat construirii depozitului ecologic zonal, respectiv beneficiarul trebuie să facă dovada existenței terenului în proprietatea publică a județului pentru realizarea depozitului zonal.
În acest sens, mai multe unități administrative locale partenere - membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare "Ecolect Mureș", conștiente de importanța acestui proiect pentru întreg județul Mureș, au fost de acord să dea curs favorabil solicitării Consiliului Județean Mureș și să pună la dispoziție terenul solicitat pentru realizarea depozitului ecologic zonal.
În urma evaluărilor topometrice și geologice a locațiilor propuse pentru construirea depozitului ecologic, experții consultantului au stabilit că cel mai bun amplasament, care corespunde tuturor criteriilor tehnice, este amplasamentul propus de Comuna Sînpaul, membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare "Ecolect Mureș", alături de Consiliul Județean Mureș.
Amplasamentul propus este proprietatea privată a comunei Sînpaul - izlaz comunal, are o suprafață de 34,5 ha și este situat în extravilanul comunei Sânpaul (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei si 3 km de șoseaua E 60 care face legătura intre Tîrgu Mureș și Cluj-Napoca, fiind la o distanță de cca. 2,5 km de cea mai apropiata construcție.
Întrucât, așa cum am arătat mai sus amplasamentul propus de Comuna Sînpaul corespunde întrutotul cerințelor, prin Hotărârea nr.17/2008 Consiliul local Sînpaul a transmis din domeniul privat al Comunei Sînpaul în domeniul public al Județului Mureș imobilul - teren în suprafață de 34,5 ha în vederea realizării Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul Județului Mureș".
Având în vedere considerentele de fapt mai sus expuse precum și prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat, privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a imobilului - teren în suprafață de 34,5 ha, transmis de Consiliul local Sînpaul prin Hotărârea nr.17/2008, în vederea realizării unui depozit ecologic zonal de deșeuri clasa B și instalație de tratare mecanico - biologică în cadrul Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș".

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Paul Cosma