R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 106
din 27 august 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "CENTRU DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SF. MARIA BRÂNCOVENEȘTI"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 19.969/13.08.2008 a Direcției Generală De Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș privind investiția "Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică "Sf.Maria" Brâncovenești ", precum și dispozițiile art.43, alin. (8) și (10) din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Mureș nr.116/2006,
Luând în considerare dispozițiile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C., aprobat prin HGR nr.1434/2004, precum și Strategia națională pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, aprobată prin HGR 1175/2005,
În temeiul dispozițiilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "CENTRU DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SF. MARIA BRÂNCOVENEȘTI", în valoare totală de 2.789.740 lei din care C+M: 2.437.810 lei, echivalent cu 749.890 euro din care C+M: 655.290 euro (1 euro = 3,7202 lei, pentru data 28.03.2008 comunicat de BNR).
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică conducerii Direcției Generală De Asistență Socială Și Protecția Copilului Mureș, care răspunde de executarea acesteia.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma