R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 105
din 27 august 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "EXTINDERE ȘI DOTARE CENTRU DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ BRÂNCOVENEȘTI"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 19.972/13.08.2008 a Direcției Generală De Asistență Socială Și Protecția Copilului Mureș privind investiția " Extindere și dotare centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești ", precum și dispozițiile art.43, alin. (8) și (10) din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Mureș nr.116/2006,
Luând în considerare dispozițiile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C. aprobat prin HGR nr.1434/2004, precum și Strategia națională pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, aprobată prin HGR 1175/2005,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției " EXTINDERE ȘI DOTARE CENTRU DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ BRÂNCOVENEȘTI ", în valoarea totală de 3.426.753 lei din care C+M: 2.358.397 lei, echivalent cu 949.713 euro din care C+M: 653.621 euro (1 euro = 3,6082 lei, pentru data de 02.06.2008 comunicat de BNR.).
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică conducerii Direcției Generală De Asistență Socială Și Protecția Copilului Mureș, care răspunde de executarea acesteia.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma