R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 104
din 28 iulie 2008
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Județeană de Baschet Mureș, în vederea organizării Campionatului European de baschet U20 masculin

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 10.832/23.07.2008 a Direcției Economice, pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Județeană de Baschet Mureș, în vederea organizării Campionatului European de baschet U20 masculin, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul dispozițiilor art. 91, alin. (6), litera "a" și ale art . 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea Campionatului European de baschet U20 masculin împreună cu Asociația Județeană de Baschet Mureș, în condițiile prevăzute în convenția cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, domnul Szabó Árpád să semneze convenția prevăzută la articolul 1.
Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 10832/23.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Județean Mureș și Asociația Județeană de Baschet Mureș, în vederea organizării Campionatului European de baschet U20 masculin

Prin adresa nr. 10636/21 iulie 2008, Asociația Județeană de Baschet Mureș solicită Consiliului Județean Mureș un sprijin în sumă de 50.000 lei pentru asigurarea desfășurării Campionatului European de baschet U20 masculin care se va desfășura în acest an la Târgu Mureș în perioada 1 - 10 august 2008.
La ediția din acest an vor participa un număr de 19 țări: România , Anglia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Cehia, Elveția, Estonia, Finlanda, Macedonia, Germania, Ungaria, Irlanda, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia și Suedia, iar printre momentele cele mai importante al acestei competiții amintim dineurile oficiale care vor avea loc în datele de 5 și 8 august, cu participarea reprezentanților FIBA Europe, FRB, reprezentanți oficiali ai echipelor participante, autorități locale, Comitetul Olimpic Local, Comitetul de organizare precum și reprezentanții misiunilor diplomatice ale tuturor țărilor înscrise în competiție.
Menționăm că suma solicitată se dorește a fi folosită pentru organizarea festivităților de deschidere și închidere, cazarea și masa oficialilor, editarea de materiale promoționale precum și pentru organizarea dineurilor oficiale amintite mai sus.
Întrucât competiția de la Târgu Mureș nu reprezintă doar un eveniment sportiv în sine ci și un prilej pentru stabilirea unor relații de colaborare cu reprezentanții țărilor participante precum și o șansă de promovare a imaginii județului Mureș, respectiv a unor viitoare colaborări pe plan economic și social, Consiliul Județean Mureș intenționează, în baza convenției de cooperare anexate să sprijine această acțiune internațională prin alocarea sumei de 30.000 lei.
Față de cele mai sus prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád