R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 102
din 28 iulie 2008
privind încuviințarea aderării municipiului Reghin la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive numărul 10.901 / 24.07.2008 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind încuviințarea aderării municipiului Reghin la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, Hotărârea Consiliului municipal Reghin nr. 9 din data de 21.07.2008 privind aderarea municipiului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
În temeiul art.11, art. 91 alin. (1) lit e) și alin. (6) lit. c), art. 97 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se încuviințează aderarea municipiului Reghin la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.
Art.2. Se mandatează domnul Alexandru Petru Frătean, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1 și a semna Actul adițional la Statutul Asociației.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitare AQUA INVEST MUREȘ
- Consiliului municipal Reghin
- domnului Alexandru Petru Frătean.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian - Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 10.901 / 24.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea aderării municipiului Reghin la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

În data de 7 aprilie 2008 s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ ( Asociație), membri fondatori fiind următorele unități administrativ-teritoriale:
Județul Mureș
Municipiile: Târnăveni, Sighișoara
Orașele: Iernut, Luduș, Miercurea Nirajului, Sărmașu, Sângeorgiu de Pădure
Comunele: Acățari, Aluniș, Band, Ceuașu de Câmpie, Crăciunești, Cristești, Corunca, Daneș, Deda, Ernei, Gheorghe Doja, Gornești, Livezeni, Mădăraș, Pănet, Pogăceaua, Rîciu, Rușii Munți, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpetru de Cîmpie, Șincai
Orașul Cristuru Secuiesc - județul Harghita

Ulterior constituirii, alte 10 unități administrativ-teritoriale - municipiul Tîrgu Mureș, orașul Ungheni, comunele Albești, Adămuș, Crăiești, Gănești, Hodac, Ibănești, Sînpaul și Zau de Câmpie - și-au manifestat intenția de aderare la Asociație.
Județul Mureș în calitate de membru fondator prin Consiliul Județean Mureș, și-a dat acordul la aderarea localităților menționate, adoptând în acest sens Hotărârea nr. 75 din 29 mai 2008.

În data de 21 iulie 2008, Consiliul municipal Reghin, a adoptat Hotărârea nr. , prin care aprobă aderarea municipiului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

Avand în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind încuviințarea aderării municipiului Reghin la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

VĂZUT
p.PREȘEDINTE,
Szabo Árpád
VICEPREȘEDINTE

 

Director executiv,
Valer Bățaga