R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 101
din 28 iulie 2008
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, compus din hotel, restaurant și terenul aferent, în suprafață de 3209,00 mp, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.11008/25.07.2008 a președintelui Consiliului Județean Mureș, precum și dispozițiile art.43, alin. (8) și (10) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin HCJM nr.116/2006,
Având în vedere prevederile art.8, alin.(1) și 12, alin.(1) și (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se solicită Guvernului României transmiterea imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, compus din hotel, restaurant și terenul aferent, în suprafață de 3.209,00 mp, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș cu desfășurarea procedurilor reglementate de HGR nr.1226/2007, în vederea avizării și prezentării spre adoptare Guvernului României a proiectului de act normativ având obiectul de reglementare prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Internelor și Reformei Administrative și Secretariatului General al Guvernului.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian - Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr.11008/25.07.2008
dosar IV.A.1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, compus din hotel, restaurant și terenul aferent, în suprafață de 3.209,00 mp, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Complexul de cazare și alimentație "Parc", situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2, județul Mureș, este construit înainte de anul 1989, perioadă care făcea parte din patrimoniul fostului Partid Comunist Român.
În anul 1990, prin Decretul - Lege nr.30/1990, acest imobil, alături de toate imobilele care au aparținut fostului Partid Comunist Român, a fost trecut în proprietatea statului. Ulterior, prin HGR nr.115/1990, dată în aplicarea Decretului - Lege mai sus amintit, imobilul în cauză a fost trecut în administrarea fostei Primării județene Mureș, al cărei succesor este Consiliu Județean Mureș.
Consiliul Județean Mureș a administrat imobilul până în anul 1996 când, prin HGR nr.64/1996 pentru completarea HGR nr.639/1995, a fost dat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat". Deși ulterior, prin HGR nr.417/1998, dreptul de administrare a complexului "Parc" a fost din nou atribuit Consiliului Județean Mureș, această autoritate a administrației publice locale nu a mai reușit să intre efectiv în posesia imobilului și să își exercite prerogativele dreptului de administrare întrucât R.A.A.P.P.S. a atacat în contencios administrativ HGR nr.417/1998, procesele durând până în anul 2001, când, prin efectele HGR nr.667/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.406/23.07.2001, actul administrativ în temeiul căruia Consiliului Județean Mureș i-a fost dat în administrare Complexul "Parc" - HGR nr.417/1998 a fost abrogat, imobilul rămânând în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", entitate care își exercita prerogativele de administrator prin Sucursala de Reprezentare și Protocol Olănești.
În anul 2004, prin Hotărârea Guvernului României nr.2451, privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1280 din 30 decembrie 2004, Complexul "Parc" a fost dat în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, însă această hotărâre nu a produs efecte, Complexul nefiind predat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" noului administrator. Ulterior, prin Hotărârea Guvernului României, nr.1788/2006, pentru reglementarea situației juridice a unui imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1000 din 14 decembrie 2006, s-a statuat că imobilul în cauză este și rămâne în administrarea R.A.A.P.P.S. București, HGR nr.2451/2004 fiind abrogată.
Această situație juridică a imobilului este precizată și în cuprinsul H.G.R. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105, din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, imobilul fiind cuprins la poziția nr.38 din anexa nr.4 a actului normativ între bunurile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea regiei mai sus arătate.
De-a lungul timpului am formulat nenumărate solicitări Guvernului României pentru ca acest imobil, construit din fondurile statului prin fostul Consiliu Popular al județului Mureș, să fie dat în administrarea Consiliului Județean Mureș.
Motivele pentru care solicităm să aprobați proiectul de hotărâre alăturat sunt următoarele:
-Imobilul, atât din punct de vedere arhitectural, cât și funcțional este conceput și construit să constituie corp comun cu clădirea Palatului administrativ, comunicând cu acesta prin două culoare de trecere.
-Complexul poate deservi activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, nou înființate în temeiul OG nr.84/2001, aprobată prin Legea nr.372/2002, OG nr. 50/2004, aprobată prin Legea nr.520/2004. Menționăm că în prezent, activitatea acestor servicii este aproape imposibil de conceput a se desfășura în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor nr.26 - 28, alocat pentru această destinație, întrucât acesta din urmă a fost construit ca sediu de bancă, suprafața utilă a construcției, locația amplasării sale și gradul de funcționabilitate în raport cu noua destinație nerăspunzând nevoii de a satisface interesul public.
-Imobilul poate să deservească administrația publică a județului și personalul din administrație, fiind amplasat în centrul municipiului Tîrgu Mureș. Astfel, în incinta restaurantului complexului poate fi servită masa de către funcționarii publici (și nu numai), la costuri rezonabile, proporționale cu veniturile lor, fără a fi perturbată buna funcționare a instituțiilor publice.
-Spațiile de cazare pot să deservească găzduirea delegaților altor autorități și instituții publice, tot mai numeroase, cu care administrația județului (în mod Consiliul Județean Mureș) stabilește contacte, atât din țară, cât și de peste hotare.
-Complexul permite, de asemenea, organizarea de către autoritățile administrației publice locale a unor simpozioane și conferințe.
-Nu în ultimul rând, propunerea de act normativ are la bază o realitate evidentă cu care administrația județului se confruntă zi de zi, aceea că în prezent Consiliul Județean Mureș duce o lipsă acută de spații pentru activitatea proprie și a instituțiilor aflate sub autoritatea sa. Ori, atât din punct de vedere funcțional, cât și al capacității sale, imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, în măsura în care este bine administrat, constituie o soluție pentru o modernizare a administrației județene, mai apropiată de cetățean și de nevoile sale.
La data de 17.07.2008 am revenit cu o nouă solicitare adresată Guvernului României pentru transmiterea acestui imobil în domeniul public al județului Mureș. Prin adresa nr.9539/GB, Secretariatul General al Guvernului, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.11.008/25.07.2008, ne-a solicitat în regim de maximă urgență, adoptarea unei noi hotărâri care să conțină o solicitare similară cu cea însușită de Consiliu prin HCJM nr.2/2007 și care să se refere la imobilul în discuție, cu datele de identificare cuprinse în HGR nr.633/2008, respectiv suprafața de teren de 3.209,00 mp (în loc de 2.814,21 mp cu cât era evidențiat imobilul în HGR nr.60/2005), această suprafață fiind cea corectă, potrivit documentației care a stat la baza înscrierii în Cartea Funciară.
Având în vedere cele mai sus arătate, vă rugăm aprobați proiectul de hotărâre alăturat, urmând ca în acest sens, în comun cu Instituția Prefectului Județului Mureș, Consiliul Județean să completeze documentația care stă la baza proiectului de act normativ supus avizării și aprobării Guvernului, potrivit procedurii reglementate de HGR nr.1226/2007, cu o nouă solicitare.


 

p.PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE

 

SECRETAR
Paul Cosma