R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 99
din 10 iulie 2008
privind numirea domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 9488 din 3 iulie 2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte cu privire la aprobarea numirii domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Văzând propunerea de numire în funcția de director general a domnului Schmidt Loránd la Direcția Generală de Asistență Socială transmisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu adresa nr. 1443889 din 2 iulie 2008,
În baza prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici precum și ale prevederilor art. 104 alin. (3) litera "c" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se constată faptul că domnul Schmidt Loránd a fost declarat "admis" de către comisia de concurs, la concursul organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici în data de 1 iulie 2008, pentru ocuparea postului vacant de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art.2. (1) Domnul Schmidt Loránd se numește în funcția de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, instituție subordonată Consiliului Județean Mureș.
(2) Drepturile de natură salarială se vor stabili prin dispoziția președintelui consiliului județean, conform legii.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, secretarul Consiliului Județean Mureș și domnul Schmidt Loránd.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Instituției Prefectului Județului Mureș și domnului Schmidt Loránd.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 9488 din 03.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Concursul pentru ocuparea funcției publice de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș s-a organizat conform legii, la solicitarea conducerii executive a Consiliului Județean Mureș de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici în data de 1 iulie 2008.
La concurs s-a prezentat domnul Schmidt Loránd care în urma susținerii probei scrise și a interviului a fost declarat "admis", astfel cum rezultă din propunerea nr. 1443889 din 2 iulie 2008 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Domnul Schmidt Loránd a îndeplinit funcția publică de director executiv adjunct iar în prezent este numit prin promovare temporară în funcția publică de director executiv la această instituție cu Hotărârea nr. 66 din 24 aprilie 2008 a Consiliul Județean Mureș, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.
Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului la art. 9 prevede faptul că "numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului general sau după caz a directorului executiv al Direcției generale se face la propunerea președintelui consiliului județean,…prin hotărâre a consiliului județean."
Potrivit prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici precum și ale prevederilor art. 104 alin. (3) litera "c" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2007, competența privind numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes județean revine consiliului județean, la propunerea președintelui.
Văzând cele de mai sus, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind numirea domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

ȘEF SERVICIU
Gâlea Elena

 

VĂZUT,
PREȘEDINTE
LOKODI EDITA EMÖKE