R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 97
din 10 iulie 2008
privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Județeană de Transport Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere:
Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
Ordinul MIRA nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, Art.31-39;
Ordinul ANRSC nr.206/2007, pentru aprobarea regulamentelor cadru de autorizare pentru serviciile de transport public local;
Ordinul ANRSC nr.207/2007, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local Art.42;
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.9516/04.07.2008
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1. În vederea eliberării licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin servicii regulate speciale, se aprobă următoarele tarife:

a) pentru eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate speciale

Lei
- pentru perioada de până la un an 100
- pentru perioada de până la doi ani 200
- pentru perioada de până la trei ani 300
b) pentru eliberarea unui duplicat al licenței de traseu, urmare a pierderii, sustragerii sau deteriorării licenței eliberate se percepe o taxă egală cu 20 % din tarifele stabilite la punctul a).
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, respectiv Autoritatea județeană de transport.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Autorității județene de transport.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9516/04. 07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Județeană de Transport

Conform Legii nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local și Ordinului MIRA nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 Art 31, pct.(2) "transportul public județean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenței de traseu eliberate de autoritățile administrației publice de la nivel județean în a căror rază administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române - ARR".
În vederea obținerii respectivei licențe de traseu, operatorul de transport va depune la autoritatea administrației publice județene, un dosar cu documentele menționate în Art. 33, al (1), literele a-d, din OMIRA nr.353/2007.
După verificarea dosarului de către Autoritatea județeană de transport și obținerea avizului din partea ARR-Agenția Mureș, precum și a avizelor pentru stațiile utilizate la urcare și coborâre, licența de traseu se eliberează operatorului de transport într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului respectiv.
Conform Art. 42 din Regulamentul- cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local aprobat prin Ord. ANRSC nr.207/207, tarifele percepute de autoritatea de autorizare se stabilesc prin Hotărâre a consiliului local sau județean, după caz, motiv pentru care propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád