R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 94
din 10 iulie 2008
privind aprobarea amplasării pe terenul ce aparține domeniului public județean, transmis în administrare Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni, a unei construcții cu destinația "Sală de așteptare pentru aparținători", extindere a Pavilionului "Compartiment de prosectură"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 9522/4.07.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare inventarul bunurilor din domeniul public al județului, actualizat prin HCJ nr. 34/2008, precum și HCJ nr.34/2003 privind darea în administrare a imobilelor preluate în domeniul public județean, conform H.G.R nr. 867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit c), și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă amplasarea pe terenul ce aparține domeniului public județean, transmis în administrare Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni, a unei construcții cu destinația "Sală de așteptare pentru aparținători", extindere a Pavilionului "Compartiment de prosectură".
Art.2. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde managerul Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Arhitectului Șef al județului și Spitalului "Dr.Gh.Marinescu" Târnăveni.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9522 /4.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasării pe terenul ce aparține domeniului public județean, transmis în administrare Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni, a unei construcții cu destinația "Sală de așteptare pentru aparținători", extindere a Pavilionului "Compartiment de prosectură"

Imobilele (clădiri și terenuri) ce fac parte din structura Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" din Târnăveni au fost preluate prin protocol din domeniul statului în domeniul public al județului Mureș, în baza HGR 867/2002, și transmise apoi în administrare unității sanitare prin Hot. Cons. Jud. nr.34/2003.
Prin adresa nr.3754/2008 , Spitalul Târnăveni solicită Consiliului Județean aprobarea construirii unei clădiri în prelungirea Pavilionului "Compartiment de prosectură", construcție ce va primi destinația de "Sală de așteptare pentru aparținători", dotată cu grup sanitar.
Spațiul va avea o suprafață de 29,7 mp(conform schiței) și se argumentează că edificarea acestuia este absolut necesară în baza legislației în vigoare, care prevede ca toate compartimentele de prosectură să aibă în dotare asemenea anexe.
Pe de altă parte, autorizația sanitară de funcționare a expirat în luna iunie 2008, construirea acestei anexe fiind cuprinsă și în Planul de conformare.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, luând în considerare responsabilitatea Consiliului Județean de a gestiona patrimoniul public al județului,(Lg.215/2001, art.91 alin (1) lit. c)), se supune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád