R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 93
din 10 iulie 2008
privind aprobarea amplasării pe terenul ce aparține domeniului public județean, transmis în administrare Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni, a unei construcții cu destinația "Centru de Recuperare Cardiovasculară"

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.9523/4.07.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare inventarul bunurilor din domeniul public al județului, actualizat prin HCJ nr.34/2008, precum și HCJ nr.34/2003 privind darea în administrare a imobilelor preluate în domeniul public județean, conform H.G.R nr. 867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă amplasarea pe terenul ce aparține domeniului public județean, transmis în administrare Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni, a unei construcții cu destinația "Centru de Recuperare Cardiovasculară."
(2) Clădirea va fi edificată pe terenul în suprafață de 1.500 mp, aflat în vecinătatea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului, din fondurile asigurate de Ministerul Sănătății.
Art.2. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde managerul Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Arhitectului Șef al județului și Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9523 /4.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasării pe terenul ce aparține domeniului public județean, transmis în administrare Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni, a unei construcții cu destinația "Centru de Recuperare Cardiovasculară"

Imobilele (clădiri și terenuri) ce fac parte din structura Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" din Târnăveni au fost preluate prin protocol din domeniul statului în domeniul public al județului Mureș, în baza HGR 867/2002, și transmise apoi în administrare unității sanitare prin Hot. Cons.Jud. nr.34/2003.
Prin adresa nr. 2788/2008 , Spitalul Târnăveni solicită Consiliului Județean aprobarea construirii în cadrul Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni a unui Centru de Recuperare Cardiovasculară, realizându-se în acest fel orientarea serviciilor medicale către nevoile comunității din teritoriul arondat Spitalului.
Conform Notei de Fundamentare prezentate de conducerea Spitalului, Spitalul "dr. Gh. Marinescu" din Târnăveni are aprobate în structura unității 55 paturi medicină internă acuți și 50 paturi medicină internă cronici, la o populație de 55 370 locuitori.
Construirea unui Centru de Recuperare Cardiovasculară(cu 24 paturi) se impune în condițiile în care numărul afecțiunilor cardiace a crescut cu 70% în ultimii 2 ani.
Se apreciază că înființarea Centrului ar fi benefică pentru pacienți , aceștia nemaifiind nevoiți să se deplaseze la Spitalul Clinic Județean Tîrgu Mureș.
Amplasamentul construcției se propune a fi terenul în suprafață de 1500 mp, aflat în vecinătatea Ambulatorului de specialitate al Spitalului, noua clădire, cu regim de înălțime P+E, urmând să ocupe circa 700 mp.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, luând în considerare responsabilitatea Consiliului Județean de a gestiona patrimoniul public al județului,(Lg.215/2001, art.91 alin (1) lit. c)), se supune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád