R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 92
din 10 iulie 2008
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 89 din 20 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 116 din 25 octombrie 2006,
Văzând Expunerea de motive nr. 9585 din 4 iulie 2008, precum și avizul comisiei de specialitate,
În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Articol unic. Se completează componența comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:

I. Comisia economico-financiară
dl. consilier Boloș Vasile Grigore

II. Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism
dl. consilier Frătean Petru Alexandru

III. Comisia de servicii publice
dl. consilier Moldovan Teofil

IV. Comisia social-culturală
dl. consilier Lădariu Lazăr

VI. Comisia de agricultură
dl. consilier Pop Ioan
dl. consilier Ferenț Tiberiu Nicolae

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 9585/4.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.89/20 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate

Având în vedere că la ședința de constituire a Consiliului Județean Mureș din data de 20 iunie 2008 nu au participat consilierii aleși pe lista Partidului Social Democrat, se impune ca, după depunerea jurământului, grupul de consilieri respectiv să își propună membrii în comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.89 din 20 iunie 2008.
Potrivit prevederilor art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 116 din 25 octombrie 2006, comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Mureș vor fi completate cu propunerile făcute de grupul de consilieri PSD, conform anexei.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Ioan Togănel