R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 91
din 10 iulie 2008
privind aprobarea parteneriatului Consiliului Județean Mureș în cadrul proiectului "Dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul autorităților publice locale în domeniile managementului de proiect și al achizițiilor publice"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 9589/07.07.2008 al Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, privind aprobarea parteneriatului Consiliului Județean Mureș în cadrul proiectului " Dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul autorităților publice locale în domeniile managementului de proiect și al achizițiilor publice"
Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (6), litera "a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă parteneriatul Consiliului Județean Mureș în cadrul proiectului "Dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul autorităților publice locale în domeniile managementului de proiect și al achizițiilor publice."
Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze acordul de parteneriat, precum și documentele anexă.
Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 9589/07.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea parteneriatului Consiliului Județean Mureș în cadrul proiectului "Dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul autorităților publice locale în domeniile managementului de proiect și al achizițiilor publice"

Consiliul Județean Mureș a primit din partea Centrului Juridic Român, cu sediul la București oferta de parteneriat în cadrul unui proiect pentru creșterea eficacității organizaționale a administrației locale, proiect care urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative.
Obiectiv general: creșterea eficacității autorităților publice locale și a standardelor generale de cunoștințe și expertiză la nivelul funcționarilor publici.
Scop:
- creșterea capacității de management a instruirii resurselor umane la nivelul autorităților publice locale din 5 județe prin realizarea a 30 de rapoarte privind nevoile de instruire , a 5 planuri de acțiune pentru formare profesională continuă și prin diseminarea bunelor practici în cadrul unei conferințe.
- Îmbunătățirea dotărilor tehnice ale autorităților publice locale din 5 județe
- Dezvoltarea expertizei și cunoștințelor a 180 de angajați din 30 de autorități locale din 5 județe partenere în domeniul managementului de proiecte și achizițiilor publice.

Cele 5 județe partenere ar fi Mures, Bacău, Gorj, Vâlcea și Galați.
Proiectul își propune să crească eficacitatea organizațională în administrația publică locală și să dezvolte cunoștințe și expertiză în două departamente cheie: management de proiecte - proiecte europene și achiziții publice.
Proiectul vizează instituțiile primarului din primele 5 orașe ca număr de locuitori din fiecare județ și instituțiile consiliului județean din fiecare județ partener. Funcționarii publici și angajații contractuali încadrați în aceste autorități publice locale vor beneficia de pregătire profesională în managementul proiectelor și achiziții publice. În cazul în care o primărie nu este de acord cu parteneriatul, se va lua următorul oraș, în funcție de numărul de locuitori.

Bugetul proiectului este de 432.000 Euro, din care 98% este contribuția finanțatorului, respectiv Uniunea Europeană și 2% este cofinanțarea beneficiarului, respectiv Centrul Juridic Român. Menționăm, că din partea Consiliului Județean Mureș nu este nevoie de implicare financiară în derularea și implementarea proiectului.

Proiectul va avea următoarele rezultate la finalul implementării sale:
- 2 comunicate de presa diseminate;
- 300 de afișe cu mesajul proiectului;
- 30 de autorități publice locale din 5 județe vor accepta sa se implice in proiect;
- 2 videoproiectoare, 10 Calculatoare (tip desktop) si 10 imprimante vor intra in patrimoniul autorităților publice locale implicate in proiect pentru creșterea dotării tehnice a acestora.
- 5 notebookuri vor intra, la sfârșitul proiectului, in patrimoniul partenerilor proiectului (autorități publice locale);
- 1 întâlnire de lucru intre echipa de proiect, experții proiectului si reprezentanții beneficiarilor - 30 de autorități publice locale din 5 județe.
- 50 de vizite de lucru pentru analiza nevoilor de instruire la 30 de autorități
- publice locale;
- 30 de rapoarte privind nevoile de instruire (cate un raport pentru fiecare autoritate publica beneficiara)
- 5 planuri de acțiune pentru formarea profesionala continua (cate unul in fiecare județ al proiectului), care sa fie propuse spre adoptare la nivelul conducerii autorităților publice locale si, apoi, implementate de departamentul de resurse umane de la nivelul autorităților publice locale.
- 1 suport de curs privind achizițiile publice, adaptat nevoilor participanților;
- 1 suport de curs privind managementul proiectelor din fondurile structurale, adaptat nevoilor participanților;
- 10 de sesiuni de pregătire organizate (5 sesiuni de pregătire in domeniul managementului de proiect si 5 sesiuni de pregătire in domeniul achizițiilor publice);
- 180 de persoane instruite in domeniile managementului proiectelor si achizițiilor publice;
- 10 examene de absolvire organizate
- 144 de persoane obțin certificate de calificare/perfecționare recunoscute la nivel național;
- 1 conferința organizata pentru promovarea bunelor practici in privința pregătirii funcționarilor publici;
- 40 persoane din cadrul autorităților publice centrale informate privind bunele practici dezvoltate in cadrul proiectului.
- 1 conferință de presa organizata pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Rolul CJ Mureș ca partener în proiect
Consiliul Județean Mureș va desemna o persoana de legătura pentru implementarea proiectului - responsabil județean. Acesta persoana va ajuta echipa de proiect in alegerea celorlalte 5 municipii/orașe din județul Mureș care vor beneficia din implementarea proiectului. Se va discuta cu primarii celor 5 municipii/orașe din județul Mureș si le va explica beneficiile implicării in proiect. CJ Mureș isi va da acordul scris pentru toate produsele de vizibilitate ale proiectului (comunicate de presa, afișe etc) si va dispune afișarea acestora la sediul propriu.
CJ Mureș va acorda sprijin tehnic asistentului de proiect in realizarea procedurilor de achiziții publice de echipamente. CJ Mureș va primi toate echipamentele proiectului aferente județului Mureș si va decide câtre ce alte instituții, departamente sa le aloce in funcție de necesitați.
Prin intermediul responsabilului județean, se va asigura tot sprijinul logistic expertului in realizarea analizei nevoilor de instruire. Responsabilul județean va asigura tot ceea ce va fi necesar (săli de interviuri, discuții, informarea funcționarilor etc) bunei desfășurări a analizei nevoilor de instruire. De asemenea, responsabilul județean va organiza masa rotunda pentru supunea spre consultare publica a planului de acțiune pentru formare profesionala continua. CJ Mureș va publica pe paginile lor de Internet rezultatele activității (rapoartele privind analiza nevoilor de instruire si planul de acțiune pentru formare profesionala continua)
Responsabilul județean va tine legătura cu echipa de proiect si cu participanții la sesiunile de instruire din județul Mureș. Astfel, responsabilul județean va informa si va comunica permanent cu participanții despre sesiunile de pregătire si se va ocupa de prezenta participanților la examenele de absolvire
Reprezentanți ai CJ Mureș (persoana responsabila pe județ) vor participa la conferința de promovare a bunelor practici in privința pregătirii funcționarilor publici si vor face o prezentare a bunelor practici dezvoltate la nivelul autorităților Reprezentanți ai CJ Mureș (persoana responsabila pe județ, președintele de consiliul județean) vor participa si la conferința de presa finala a proiectului. CJ Mureș va primi sume din proiect pentru a asigura participarea (cazarea, masa, transport) reprezentanților săi la conferința de promovare a bunelor practici in privința pregătirii funcționarilor publici si la conferința de presa finala a proiectului.
Propunem desemnarea domnului Kocsis Robert din cadrul Direcției Dezvoltare Regională Implementare proiecte, ca responsabil județean în cadrul proiectului .

 

DIRECTOR
Bățaga Valer

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke