R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 90
din 10 iulie 2008
privind aprobarea extinderii și amenajării unor cabinete medicale la Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.9692 /7.07.2008 prezentată de Direcția Economică,
Luând în considerare inventarul bunurilor din domeniul public al județului, actualizat prin HCJ nr.34/2008, precum și HCJ nr.34/2003 privind darea în administrare a imobilelor preluate în domeniul public judetean, conform H.G.R nr. 867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare, cu modificări și completări ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș privind extinderea și amenajarea unor cabinete medicale la Clinica de cardiologie din cadrul Spitalului, situat în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș , în calitate de administrator al imobilului menționat la articolul 1 și titular al investiției publice, va lua măsuri pentru obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, cu respectarea legislației în vigoare.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Arhitectului Șef al județului și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș", care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9692 /7.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii și amenajării unor cabinete medicale la Clinica de cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Imobilele (clădiri și terenuri) ce fac parte din structura "Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș" au fost preluate prin protocol din domeniul privat al statului în domeniul public al județului Mureș, în baza HGR 867/2002, și transmise apoi în administrare unității sanitare prin Hotărârea Consiliului Județean Județean nr.34/2003.
Prin adresa nr.12094/7.07.2008,Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș" solicită aprobarea extinderii pe orizontală a spațiului destinat Clinicii de Cardiologie din structura Spitalului (str. Gh. Marinescu, nr.50), prin edificarea unei construcții cu 2 corpuri, unul pe terasa din partea stângă a spațiului existent, și celălalt în partea dreaptă a spațiului existent, spre curtea interioară, având destinația de cabinete medicale.
La deplasarea unor specialiști ai Consiliului Județean la fața locului, s-a constatat că lucrările de construire au fost deja executate, în baza proiectului tehnic nr. 6433.0/2007, elaborat de către SC PROIECT SRL Tîrgu Mureș, anexat la proiectul de hotărâre.
Pentru realizarea extinderii (spre curtea interioară), a fost demolată scara din beton armat din această zonă și s-a amplasat o nouă scară de acces spre curtea interioară, din elemente metalice.
Noua construcție are o structură din elemente metalice, iar închiderile perimetrale sunt realizate cu panouri termoizolate de 12 cm grosime, finisajele interioare din gips carton , atât la pereți cât și la tavan, pardoselile din parchet laminat.
Luând în considerare solicitarea legitimă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, întrucât imobilul asupra căruia se solicită aprobarea extinderii și amenajării unor cabinete medicale , face parte din domeniul public al județului Mureș, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád