R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 89
din 20 iunie 2008
privind constituirea comisiilor de specialitate

Consiliul Județean Mureș, întrunit în ședința de constituire din data de 20 iunie 2008,
În urma consultării grupurilor de consilieri cu privire la numărul, denumirea și componența comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 15 și 17 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 54 alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 27 și 28 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 116 din 25 octombrie 2006,
În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Articol unic. Se aleg pe întreaga durată a mandatului un număr de 6 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, având denumirea și componența următoare:

I. Comisia economico-financiară - 9 membri
1. Benedek Imre Sándor
2. Pokorny Vasile Ștefan
3. Szalkay Iosif CArol
4. Gombos Geza Csaba
5. Ciotlăuș Ionela
6. Mora Akos Daniel
7. Giurgea Teodor
8. Poruțiu Mihail
9. Boloș Vasile Grigore

II. Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism - 5 membri
1. Balogh Iosif
2. Orban Laszlo Levente
3. Achim Marcela
4. Cioban Cristian Augustin
5. Frătean Petru Alexandru

III. Comisia de servicii publice - 5 membri
1. Ban Moise
2. Erős Csaba
3. Bândea Eugen
4. Borșan Doru Aurelian
5. Moldovan Teofil

IV. Comisia social-culturală - 5 membri
1. Kakassy Alexandru
2. Magyarosi Erzsébet
3. Moldovan Horațiu Remus
4. Filimon Vasile
5. Lădariu Lazăr

V. Comisia juridică, ordine publică și integrare europeană - 3 membri
1. Csép Eva Andrea
2. Popa Marius Ciprian
3. Seracu Ieronim

VI. Comisia de agricultură - 5 membri
1. Ilyes Toth Alexandru
2. Chirteș Ioan Cristian
3. Schwartz Ladislau
4. Pop Ioan
5. Ferenț Tiberiu Nicolae

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel