R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 88
din 20 iunie 2008
privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș, întrunit în ședința de constituire din data de 20 iunie 2008,
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare, încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mureș,
Conform prevederilor art. 101 alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Articol unic. Se aleg în funcția de vicepreședinți ai Consiliului Județean Mureș domnii consilieri:

1. Szabo Árpád
2. Dobre Ciprian Minodor

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel