R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 87
din 20 iunie 2008
privind constituirea Consiliului Județean

Consiliul Județean Mureș, întrunit în ședința de constituire din data de 20 iunie 2008,
Având în vedere că, din numărul total de 34 consilieri județeni, a căror alegere a fost validată, au depus jurământul un număr de 27 consilieri,
Potrivit prevederilor art. 10 alin. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, adoptat prin Hotărârea nr. 116 din 25 octombrie 2006,
În baza prevederilor art. 891 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Articol unic. Se declară legal constituit Consiliul Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel