R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 86
din 20 iunie 2008
privind validarea și invalidarea mandatelor de consilier județean

Consiliul Județean Mureș, întrunit în ședința de constituire din data de 20 iunie 2008,
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare,
Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31,33 și ale art.892, 893 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii B.E.C. nr.130/2008,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se validează următoarele mandate de consilieri declarați aleși:

1. Balogh Iosif U.D.M.R
2. Ban Moise U.D.M.R
3. Bândea Eugen P.N.L.
4. Benedek Imre Sándor U.D.M.R.
5. Boloș Vasile Grigore P.S.D.
6. Borșan Doru Aurelian P.D.-L.
7. Chirteș Ioan Cristian P.N.L.
8. Cioban Cristian Augustin P.D.-L.
9. Ciotlăuș Ionela P.N.L.
10. Csép Eva Andrea U.D.M.R
11. Dobre Ciprian Minodor P.N.L.
12. Erős Csaba U.D.M.R
13. Ferenț Tiberiu Nicolae P.S.D.
14. Filimon Vasile P.D.-L.
15. Frătean Petru Alexandru P.S.D.
16. Giurgea Teodor P.D.-L.
17. Gomboș Geza Csaba U.D.M.R
18. Ilyes Toth Alexandru U.D.M.R
19. Kakasi Alexandru U.D.M.R
20. Lădariu Lazăr P.S.D.
21. Magyarosi Erzsébet U.D.M.R.
22. Moldovan Horațiu Remus P.N.L.
23. Moldovan Teofil P.S.D.
24. Mora-Akos Daniel P.N.L.
25. Orban Laszlo Levente U.D.M.R
26. Pokorny Vasile Ștefan U.D.M.R.
27. Pop Ioan P.S.D.
28. Popa Marius Ciprian P.N.L.
29. Poruțiu Mihail P.D.-L.
30. Seracu Ieronim P.D.-L.
31. Szabo Árpád U.D.M.R

Art.2. Se invalidează următorul mandat de consilier declarat ales:

1. Chișu Iov Ionel

Art.3. Se validează următoarele mandate de consilieri supleanți:

1. Achim Marcela P.N.L.
2. Schwartz Ladislau P.D.-L.
3. Szalkay Iosif Carol U.D.M.R.

Art. 4. Împotriva prezentei hotărâri se poate depune contestație la instanța de contencios administrativ în 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel