R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 85
din 20 iunie 2008
privind alegerea Comisiei de validare

Consiliul Județean Mureș, întrunit în ședința de constituire din data de 20 iunie 2008,
Având în vedere propunerile formulate cu privire la numărul și componența Comisiei de validare,
În conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Articol unic. Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Județean, Comisia de validare, compusă din următorii consilieri:
1. Magyarosi Erzsébet
2. Erös Csaba
3. Moldovan Horațiu Remus
4. Ciotlăuș Ionela
5. Filimon Vasile

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel