R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA Nr. 84
din 29 mai 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - Secția de artă și Galeria Ion Vlasiu"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 7338/21.05.2008 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Restaurare clădire - Secția de artă și Galeria Ion Vlasiu", precum și avizul comisiei de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu", în valoarea totală de 1 009 540,0 lei din care C+M: 899 440,0 lei, echivalent cu 277 934 euro din care C+M: 247 622,7 euro (1 euro = 3,6323 lei, pentru data de 06.05.2008 comunicat de BNR.).
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică conducerii Bibliotecii Județene Mureș, care răspunde de executarea acesteia.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.7338/21.05.2008
Dosar nr.VIIC/4

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu"

În conformitate cu programul de includere a instituțiilor de cultură în circuitul turistic al orașului și al județului și pentru punerea în evidență a valorilor din patrimoniul Bibliotecii Teleki și a Galeriei Ion Vlasiu, este nevoie de extinderea și diversificarea activităților desfășurate în clădire, asigurând condiții optime de lucru și de păstrare a obiectelor din dotare .
Clădirea, construită între anii 1799-1802, în stil baroc, este monument istoric și găzduiește pe lângă Biblioteca Teleki și Galeria Ion Vlasiu, din colecție făcând parte și picturi care necesită condiții speciale de păstrare.
În vederea realizării obiectivelor culturale propuse pentru următorii ani și pentru asigurarea unor condiții mai bune de depozitare a cărților foarte valoroase din dotarea Bibliotecii Teleki și a lucrărilor de artă, precum și asigurarea unor condiții corespunzătoare de lucru și studiere, Biblioteca Județeană consideră necesară reabilitarea și modernizarea întregii clădiri. Clădirea ultima dată a fost reparată în anul 1962, astfel este nevoie de reparații interioare și exterioare ample, precum și modernizarea instalației electrice interioare în întreaga clădire, acesta fiind veche, uzată fizic și moral.
În anul 2004 SC PROIECT SA a întocmit proiectul "Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu, Tîrgu Mureș, județul Mureș" pentru restaurarea clădirii în care funcționează Biblioteca Teleki.
În acest proiect s-a prevăzut consolidarea fundației, realizarea unui drenaj în jurul clădirii pentru eliminarea igrasiei din pereți, amenajarea unor grupuri sanitare la parter și etaj, refacerea continuității zidăriei prin întrețeseri simple, înlocuirea tencuielii cu mortar de ciment cu mortar din var și nisip la pereții care prezintă igrasie, reparații la șarpanta din lemn, prin înlocuirea unor elemente de rezistență, reparații la învelitoare, reparații la jgheaburi și burlane, reparații la tâmplăria de lemn, restaurarea porții de intrare, refacerea gamei cromatice a fațadelor în urma cercetărilor de parament, repararea brâurilor, ancadramentelor la ferestre, a pilaștrilor, desființarea conductelor de gaz și a contoarelor de gaz după realizarea instalației de încălzire centrală, înlocuirea rețelelor tehnico-edilitare, dotarea clădirii cu instalații de protecție, alarmă, aer condiționat.
Valoarea totală a investiției, conform studiului de fezabilitate, era de 826 555,4 lei din care C+M: 721 750,2 lei (în prețuri dec.2004).
În perioada 2004-2007 s-au executat o parte din aceste lucrări, cum ar fi: drenarea apei în jurul clădirii, realizarea hidroizolației verticale și orizontale a pereților pentru eliminarea igrasiei din aceștia, îndepărtarea tencuielilor cu mortar de ciment și retencuirea cu mortar din var și nisip, amenajarea pivniței prin realizarea unei pardoseli de cărămidă, îndepărtarea tencuielilor vechi lăsând aparent cărămizile din care sunt realizate pereții respectiv bolțile planșeului și reparând rosturile dintre cărămizi, realizarea a două grupuri sanitare noi pentru vizitatori și angajați, precum și reparații la acoperiș.
Tot în anul 2007 s-a realizat proiectul tehnic pentru realizarea instalației de încălzire centrală, cu centrală termică proprie (pentru aripa Wesselényi - aripa stângă a clădirii), schimbarea instalației electrice interioare în întreaga clădire, precum și reabilitarea unei părți din instalația interioară de alimentare cu apă și canal.
În acest an beneficiarul dorește reactualizarea proiectului întocmit în 2004 pentru restaurarea clădirii, pentru aducerea la zi a valorii investiției.
Se vor păstra lucrările cuprinse în proiectul inițial, care nu au fost executate în perioada 2004-2008, adăugând lucrările necuprinse, dar care sunt necesare pentru restaurarea integrală a clădirii.
Pentru a recăpăta frumusețea ei originală și calitățile arhitecturale artistice și structurale ale spațiilor, pentru a respecta caracterul de monument istoric al clădirii, lucrările de restaurare și conservare se vor executa respectând următoarele principii:
- intervenții minimale menținând concepția structurală originală;
- conservarea materialului original;
- folosirea materialelor compatibile cu cele originale;
- folosirea unor metode de intervenție și de execuție tradiționale, specifice perioadei în care a fost construită clădirea;
Astfel, respectând principiile de bază mai sus enumerate, se vor executa:
- reparații la tencuielile interioare și exterioare la pereți și planșee;
- zugrăveli interioare și exterioare;
- reparații la pardoseli, rașchetarea, lăcuirea, ceruirea parchetului, înlocuirea celor degradate;
- demontarea sobelor de teracotă și remontarea celor originale în sălile reprezentative; reparații la tâmplăria de lemn a ușilor și ferestrelor, la obloane, vopsirea acestora;
- înlocuirea ușilor deteriorate cu uși noi, similare celor originale din clădire;
- reparații la zăvoare și închizători, la celelalte piese metalice de la uși și ferestre și la gratiile metalice, vopsirea acestora cu vopsea de ulei;
- desfacerea pardoselilor de mozaic pe coridorul deschis și înlocuirea acestora cu plăci de piatră naturală;
- montarea unor boilere electrice pentru asigurarea apei calde la fiecare chiuvetă;
- desfacerea unor finisaje (faianță) în încăperile unde a fost grup sanitar dar vor primi funcțiuni noi;
- eliberarea ferestrelor obturate pentru asigurarea luminii și ventilației naturale;
- lucrări de reparații la lambriurile de lemn existente, completarea celor lipsă și vopsirea acestora cu vopsea de ulei;
- repararea scărilor de lemn de la subsol și etaj;
- restaurarea picturilor murale, în sala mare și în celelalte săli, antree;

Valoarea totală cu TVA a investiției (conform studiului de fezabilitate) este de 1 009 540 lei din care C+M: 899 440 lei, echivalent cu 277 934 euro, din care C+M: 247 622,7 euro (1 euro =3,6323 lei, pentru data de 06 mai 2008 comunicat de BNR.).
Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu"

 

VICEPREȘEDINTE
Alexandru P. Frătean

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta