R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 83
din 29 mai 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare clădire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.7206/19.05.2008 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind obiectivul "Reabilitare clădire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală - republicată,

hotărăște :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitare clădire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș". Valoarea lucrării (inclusiv TVA) este de: 947.240 lei din care C+M: 887.740 lei, (prețuri mai 2008 cu TVA echivalent cu 259.999,81 Euro din care C+M: 242.730,98 Euro (1 euro =3,6573 lei).
Art.2 Pentru realizarea obiectivului răspunde conducerea "Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș", cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.7206/19.05.2008
Dosar nr. VII/C1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitare clădire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș"

Clădirea actuală unde își desfășoară activitatea Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 din Târgu Mureș a fost construită în 1920.
La acest centru școlar învață 90 de copii cu nevoi speciale, îndrumați de 47 cadre didactice și 19 persoane nedidactice - auxiliare.

Clădirea este structurată pe trei nivele: demisol, parter și etaj. Astfel demisolul găzduiește 1 atelier, 1 cabină pentru maistru, 1 sală de sport, 1 sală de mese, 1 bucătărie, 1 cămară, 3 magazii, 1 vestiar, 1 grup sanitar, 1 vestiar, 1 pivniță, antreuri și casa scării.
Parterul este compus din 3 săli de clasă, 1 bibliotecă, 2 cabinete, 1 sală profesorală, 3 birouri, 2 grupuri sanitare, 1 cabină portar, 1 cameră feemie de serviciu, holuri, antreuri, coridoare și casa scării.
La etaj: 6 săli de clasă, 4 cabinete, 1 cabinet medical, 1 grup sanitar, hol, antreu, coridor și casa scării.
Structura acoperișului este șarpantă din lemn învelită cu țiglă din argilă arsă, jgheaburi și burlane din tablă.
Pardoselile sunt din parchet, ușile și lambriurile din lemn, bucătăria este placată cu faianță și gresie iar grupurile sanitare la fel.
Clădirea este dotată cu instalații electrice, apă, canal, gaze naturale, telefonie, internet.
Instalațiile electrice sunt realizate cu conductori de aluminiu. Instalațiile de apă-canal sunt vechi, deteriorate și nu mai corespund normelor igienico-sanitare în vigoare. Încălzirea se face cu sobe de încălzit și convectoare care funcționează cu gaze naturale, asigurând un randament scăzut.
Clădirea nu este dotată cu hidranți pentru stingerea incendiilor.

Datorită faptului că are loc o infiltrarea a apelor meteorice pe la geamurile situate la demisol, tencuielile exterioare și interioare prezintă exfolieri sau sunt căzute, grupurile sanitare deteriorate, instalațiile sunt în mare parte distruse și subdimensionate, lipsa hidranților, tâmplăria de lemn deformată, pe alocuri distrusă și nefuncțională, pardoselile putrede, lambriuri deteriorate, lipsa izolației exterioare a clădirii, șarpanta din lemn putredă și învelitoarea din țiglă degradată, pe alocuri lipsă, jgheaburile și burlanele ruginite și găurite, clădirea se află într-o stare avansată de degradare.

În urma controalelor efectuate de Autoritatea de Sănătate Publică, conducerea școlii a fost somată cu sistarea activității întrucât s-au constatat nereguli grave, conform ce cele descrise mai sus.

În vederea obținerii autorizației de funcționare eliberată de Autoritatea de Sănătate Publică cât și în vederea protejării sănătății copiilor care frecventează școala este nevoie de reabilitarea clădirii și de introducerea încălzirii centrale în clădire.

Valoarea lucrării conform studiului de fezabilitate întocmit de SC ISV PROIECT SRL din Tîrgu Mureș este de 947.240 lei din care C+M: 887.740 lei, (prețuri mai 2008) echivalent cu 258.999,89 euro din care C+M: 242.730,98 (1 euro = 3,6573 lei, pentru data de 20.02.2008 comunicat de BNR).
Față de cele prezentate, în vederea promovării investiției, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitare clădire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș" și semnarea proiectului de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Alexandru P. Frătean

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta