R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 81
din 29 mai 2008
privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.7469/ 23.V.2008 a Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 91, alin.(1), lit. "a" și "b" din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 339 din 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale și locale,
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Proiectele cu finanțare internațională pentru care Consiliul Județean Mureș beneficiază de finanțare totală sau parțială din fonduri ale programelor de finanțare ale Uniunii Europene sau din partea altor organisme de finanțare internaționale și pentru care are calitatea de beneficiar sau coordonator, se vor derula prin nominalizarea unei echipe de management pe fiecare proiect în parte - denumită Unitate de implementare a Proiectului (UIP), a cărei componență va fi stabilită prin Dispoziție a Președintelui.
Art.2. Activitatea Unităților de implementare va fi coordonată de Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte.
Art.3. În activitatea de inițiere și implementare a proiectelor finanțate din fonduri internaționale, drepturile și obligațiile membrilor UIP sunt cele prevăzute în actele normative ce reglementează gestionarea acestor fonduri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, Direcției Economice și Serviciului Resurse Umane și Consilieri Președinte, care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr.7469/ 23.V. 2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul Consiliului Județean Mureș

Fondurile europene au schimbat în ultimii ai modul în care este percepută eficiența unei administrații publice locale sau centrale. Capacitatea sau incapacitatea de a accesa bugetul european începe să fie folosită tot mai des ca un etalon de eficiență al administrațiilor locale.
Având în vedere rolul important al autorităților publice în realizarea absorbției fondurilor europene atât în perioada de preaderare cât mai ales după 1 ianuarie 2007, precum și recomandările Comisiei Europene privind întărirea capacității administrative a potențialilor beneficiari ai proiectelor finanțate din fonduri comunitare, a fost creat cadrul instituțional pentru sprijinirea și impulsionarea autorităților publice locale, pentru a accesa mai ușor fonduri internaționale pentru dezvoltare și modernizare.
Astfel, în 3 decembrie 2007 a fost adoptată Legea nr. 339 din 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale.
Această lege are următoarele scopuri:

     - crearea cadrului instituțional pentru sprijinirea și impulsionarea autorităților administrației publice locale pentru a accesa mai ușor fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltare și modernizare;
     - facilitarea promovării programelor de finanțare internațională și a diseminării rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în România, cu un înalt nivel de profesionalism;
     - crearea condițiilor pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanțare internațională;
     - creșterea capacității administrative a autorităților publice locale pentru accesarea fondurilor internaționale pentru dezvoltare și modernizare;
     - eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor.

Potrivit legii, autoritățile administrației publice locale și județene, conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora, acționează conform atribuțiilor legale ce le revin pentru crearea unor departamente specializate și pentru încadrarea acestor departamente cu specialiști pregătiți în managementul de proiect.
Acești specialiști inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect.
La nivelul Consiliului Județean Mureș s-a creat Direcția de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, un departament specializat , corespondent cu structura propusă prin Legea nr.399/2007, având ca atribuții de bază inițierea și derularea proiectelor cu finanțare internațională .
Urmare a măsurilor întreprinse, în perioada 2000 - 2007, prin această structură de specialitate au fost întocmite 250 proiecte pe diverse programe de finanțare ale Uniunii Europene, valoarea totală a celor finalizate sau aflate în curs de derulare depășind suma de ... milioane Euro.
Beneficiarii direcți ai acestor finanțări sunt autorități și instituții publice din județul Mureș.
Pentru asigurarea unui management eficient atât în etapa de elaborare cât și în etapa de implementare a proiectelor, echipele de management vor fi nominalizate prin dispoziție de Președinte, cu respectarea unei structuri care să conțină:

     - Manager general;
     - Specialiști în managementul de proiect
     - Specialiști pe probleme juridice și achiziții publice;
     - Specialiști pe probleme tehnice;
     - Specialiști pe probleme financiare;
     - Specialiști pe probleme specifice finanțărilor nerambursabile;
     - Specialiști în resurse umane;
     - Specialiști pe probleme specifice caracterului proiectului.

Condiția obligatorie este ca persoanele nominalizate să aibă studii de specialitate și experiență în domeniu , în conformitate cu cerințele Legii nr. 339 din 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale.
Nominalizarea acestor echipe are în vederea următoarele:

a) probleme specifice proiectelor aflate în curs de elaborare:

     - Identificarea programului de finanțare, descărcarea ghidului solicitantului, a formularelor standard pentru elaborarea aplicației și corespondența cu Unitatea de Implementare a Proiectelor ;
     - Colaborarea cu echipe de consultanță angajate de Autoritățile de management ale Programelor operaționale;
     - Culegerea și prelucrarea informațiilor primare;
     - Elaborarea studiilor de fezabilitate și analizelor cost -beneficiu în conformitate cu cerințele finanțatorului;
     - Elaborarea cererii de finanțare (capitolele: relevanța proiectului pentru prioritățile programului, descrierea activităților, diagrama Gantt, metodologia de implementare a proiectului și capacitatea de management, bugetul, matricea logică);
     - Pregătirea documentelor anexă care atestă bonitatea și capacitatea de management a solicitantului finanțării: declarații, CV-uri, rapoarte de activitate, hotărâri de consiliu, bilanțuri, fișe de identificare financiară, certificate de atestare fiscală, extrase CF, acorduri, avize, certificate de urbanism și alte documente solicitate de finanțator conform criteriilor de eligibilitate prezentate în fiecare ghid al solicitantului.
     - Pregătirea acestora în numărul de exemplare și modul de îndosariere conform solicitărilor (numerotarea și ștampilarea documentației, prezentarea electronică etc.)

b) probleme specifice proiectelor aflate în curs de implementare:

     - Întocmirea și transmiterea în timp util a tuturor documentațiilor solicitate de finanțator în vederea semnării contractului de grant (fișe de identificare financiară pentru conturile în EURO și LEI, declarații, prezentarea unor informații suplimentare privind modul de desfășurare a unor activități, contracte de audit financiar);
     - Primirea vizitelor de monitorizare în vederea realizării evaluărilor de teren în etapa de pre-contractare;
     - Semnarea contractelor de finanțare;
     - Participarea membrilor UIP la cursurile organizate de finanțator în vederea cunoașterii regulilor prevăzute în ghidul practic al finanțatorului și primirea formularelor standard de raportare financiară și narativă;
     - Elaborarea hotărârilor de consiliu pentru implementarea proiectului în conformitate cu solicitările finanțatorului;
     - Organizarea procedurilor de achiziție;
     - Desfășurarea activităților prevăzute în proiect( investiții, cursuri, asistență tehnică, etc.)
     - Respectarea reglementărilor juridice, întocmirea notificărilor și addendumurilor, dacă situația o impune;
     - Realizarea unor activități cu specific juridic(ex.: demararea și realizarea procedurilor de expropriere a terenurilor necesare realizării investițiilor);
     - Realizarea plăților, reconcilierilor bancare și evidenței acestora conform cerințelor finanțatorului;
     - Soluționarea problemelor financiare determinate de fluctuația cursului Leu/Euro, TVA-ul și alte costuri necesare implementării proiectului;
     - Întocmirea rapoartelor narative și financiare conform regulilor;
     - Traduceri în limba engleză a documentațiilor acolo unde se impune;
     - Întocmirea cererilor de plată;
     - Asigurarea vizibilității proiectului, etc.;
     - Primirea vizitelor de monitorizare din parte finanțatorului pe probleme tehnice și financiare.
     - Organizarea întâlnirilor de lucru pentru monitorizarea proiectului și stabilirea direcțiilor de acțiune pentru etapele următoare.

Precizăm faptul că, pentru proiectele realizate și implementate de Consiliul Județean Mureș până în prezent, toate aceste activități au fost asigurate de specialiști din structura Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare proiecte și specialiști din cadrul celorlalte Direcții de specialitate nominalizați în structura Unităților de Implementare a proiectelor prin dispoziție a Președintelui.
Având în vedere complexitatea proiectelor de anvergură conform celor prezentate mai sus, precum și prevederile Legii nr. 339 din 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale, prin prezenta propunem spre aprobarea Consiliului Județean Mureș, aplicarea strategiilor de management de proiect cu finanțare internațională.

 

DIRECTOR
ing. Valer Bățaga

 

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emoke